ГРУПОВІ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто процес організації групової навчальної діяльності учнів. Інтерес до групових форм навчання пов’язаний насамперед із переорієнтацією освіти на особистість дитини, її загальнорозвивальним характером та гуманізацією, метою якої є розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності. На сучасному етапі процес організації групової навчальної діяльності учнів здебільшого розглядається дослідниками як технологія навчання, оскільки групова робота має велике значення для розв’язання актуальних завдань, що стоять перед сучасною школою. В статье рассмотрен процесс организации групповой учебной деятельности учащихся. Интерес к групповым формам обучения связан прежде всего с переориентацией образования на личность ребенка, его общеразвивающим характером и гуманизацией, целью которой является развитие ребенка как субъекта учебной деятельности. На современном этапе процесс организации групповой учебной деятельности учащихся в основном рассматривается исследователями как технология обучения, поскольку групповая работа имеет большое значение для решения актуальных задач, стоящих перед современной школой. This article examines the process of organising group learning activities for students. The interest in group forms of learning is connected primarily with the reorientation of education to the child's personality, its general developmental nature and humanization, which aims to develop the child as a subject of learning activity. At the present stage, the process of organising students' group learning activities is mainly considered by researchers as a technology of learning, since group work is of great importance for solving the urgent tasks facing the modern school.
Опис
Ключові слова
історія педагогіки, групова форма навчання, педагогічний досвід, история педагогики, групповая форма обучения, педагогический опыт, history of pedagogy, group training, teaching experience
Цитування
Дейниченко Г. В. Групові форми навчання в історії педагогічної думки / Г. В. Дейниченко, Т. І. Дейніченко, О. С. Кабанська // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 47–50.