Радянська влада і колективи вищої школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
Розділ монографіі присвячений взаємодії радянської влади і колективу вищої школи років непу в Україні. Прикриваючись словесною риторикою і гаслами, влада переклала ефективне вирішення проблем організації навчального процесу на колективи вишів, яким вдалося ціною неймовірних зусиль підняти освітній рівень значної кількості пролетарської молоді. Професори разом із знаннями передавала студентам і свої світоглядні установки, норми моралі. Для обмеження такого впливу використовувалися революційні форми і методи викладання, що давали можливість зменшити роль професора до рівня простого консультанта. З утвердженням радянської влади розпочався процес революційної дискредитації старого лінгвістичного капіталу через проникнення в мову численних інновацій. Студентам довелося опановувати відповідну лексику, яка стала індикатором лояльності до влади. В українській дійсності новомова стала не просто засобом придушення духовності, індивідуальності, свободи думки, а й заважала формуванню національнокультурної ідентичності. The section of the monograph is devoted to the interaction between the Soviet authorities and the staff of the higher school of the NEP years in Ukraine. Covering themselves with verbal rhetoric and slogans, the authorities shifted the effective solution of the problems of organizing the educational process to the collectives of higher education institutions, which managed to raise the educational level of a significant number of proletarian youth at the cost of incredible efforts. Along with knowledge, professors also imparted their worldviews and moral standards to students. To limit such influence, revolutionary forms and methods of teaching were used, which made it possible to reduce the role of the professor to the level of a simple consultant. With the establishment of Soviet power, the process of revolutionary discrediting of the old linguistic capital began due to the penetration of numerous innovations into the language. Students had to master the appropriate vocabulary, which became an indicator of loyalty to the authorities. In the Ukrainian reality, the new language became not only a means of suppressing spirituality, individuality, freedom of thought, but also hindered the formation of national cultural identity.
Опис
Ключові слова
вищі навчальні заклади України, взаємовідносини студентів і викладачів, студентське життя, студентські гуртожитки, новомова студентів, політика непу в радянській Україні, higher educational institutions of Ukraine, relations between students and teachers, student life, student dormitories, students' new language, NEP policy in Soviet Ukraine
Цитування
Рябченко О. Л. Радянська влада і колективи вищої школи / О. Л. Рябченко // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928) : колективна монографія. ‒ Т. 1 / Ін-т іст. України НАН України ; відп. ред. С. В. Кульчицький. ‒ Київ : Ін-т іст. України, 2015. ‒ С. 571‒655.