РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Анотація
У статті розкриті основні аспекти реінжинірингу як механізму забезпечення конкурентоспроможності організації. Виявлено, що реінжиніринг часто називають процесною інновацією, за допомогою якого реалізують ідею реінтеграції окремих виробництв в єдиний бізнес-процес. Встановлено, що реінжиніринг організації є різновидом спеціалізованого інструменту управління, спрямованого на оптимізацію внутрішніх бізнеспроцесів, мінімізацію витрат, підвищення якості, результативності та ефективності діяльності організації. З’ясовано, що реінжиніринг має бути різноспрямованим, змінюючи різнорідні процеси і охоплюючи всі сфери діяльності організації. Визначено, що організації повинні розробляти власні етапи реінжинірингу бізнес-процесів відповідно до власної організаційної структури, оскільки це сприятиме глибшому розумінню власної ситуації та окреслюватиме можливі перспективи ефективності діяльності за технікоекономічними та фінансовими показниками. Охарактеризовано реінжиніринг бізнес-процесів як один із найскладніших етапів у процесі забезпечення конкурентоспроможності організації, виведення її на рівень саморегулівних організацій в умовах динамічних і конкурентних ринків. Встановлено, що реінжиніринг бізнес-процесів в основному спрямований на створення конкурентної переваги шляхом систематичного оцінювання процесів і виявлення потреб потенційних і існуючих клієнтів, що постійно змінюються. Виявлено, що застосування реінжинірингу бізнес-процесів в організації зазвичай включає чотири етапи: етап розробки майбутніх бізнес-проектів, етап створення існуючих (поточних) бізнес-моделей, етап розвитку нового бізнесу, етап виконання дій, що передують проектуванню бізнес-процесу. Визначено, що проведення реінжинірингу призводить до позитивних змін, які виражаються в досягненні таких важливих показників, як ефективність операційного (виробничого) процесу, економічність, окупність, прибутковість, конкурентоспроможність, своєчасність. З’ясовано, що реінжиніринг слід проводити для кожного основного процесу, оскільки він охоплює багато бізнес-функцій і забезпечує значні конкурентні переваги для організації, зокрема зниження виробничих витрат за рахунок підвищення ефективності управління, поліпшення якості продукції або послуг, прискорення розробки нових продуктів, мінімізації часу відповіді на замовлення клієнтів і обробки, а також загального вдосконалення систем обслуговування. The article reveals the main aspects of reengineering as a mechanism for ensuring the organization's competitiveness. It was found that reengineering is often called a process innovation, with the help of which the idea of reintegration of separate productions into a single business process is realized. It was established that the reengineering of the organization is a type of specialized management tool aimed at optimizing internal business processes, minimizing costs, increasing the quality, effectiveness and efficiency of the organization's activities. It was found that reengineering should be multi-directional, changing heterogeneous processes and covering all spheres of the organization's activities. It was determined that organizations should develop their own stages of reengineering business processes in accordance with their own organizational structure, as this will contribute to a deeper understanding of their own situation and will outline possible prospects for the effectiveness of activities in terms of technical, economic and financial indicators. The reengineering of business processes is characterized as one of the most difficult stages in the process of ensuring the competitiveness of the organization, bringing it to the level of self-regulating organizations in the conditions of dynamic and competitive markets. It has been established that business process reengineering is primarily aimed at creating a competitive advantage by systematically evaluating processes and identifying the ever-changing needs of potential and existing customers. It was found that the application of business process reengineering in an organization usually includes four stages: the stage of developing future business projects, the stage of creating existing (current) business models, the stage of new business development, and the stage of performing actions preceding the design of a business process. It was determined that reengineering leads to positive changes, which are expressed in the achievement of such important indicators as the efficiency of the operational (production) process, economy, payback, profitability, competitiveness, timeliness. It is found that reengineering should be carried out for each major process, because it covers many business functions and provides significant competitive advantages for the organization, in particular, reducing production costs due to increased management efficiency, improving the quality of products or services, accelerating the development of new products, minimizing response time to customer orders and processing, as well as general improvement of service systems.
Опис
Ключові слова
реінжиніринг, бізнес-процес, організація, конкурентоспроможність, стратегія, reengineering, business process, organization, competitiveness, strategy
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Реінжиніринг як механізм забезпечення конкурентоспроможності організації / Т. М. Хлєбнікова, О. В. Темченко, В. О. Хлєбніков // Ефективна економіка. – 2022. – № 12.