МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ОСНОВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що однією з основних тем змістової лінії "Алгоритмізації та програмування" є тема "Динамічне програмування", в рамках опанування якої учні опановують інструменти планування багатокроковими керованими процесами, що розвиваються у часі та пов’язані з оптимальним вибором відповідно до різних критеріїв, а саме: оптимальний розподіл капіталовкладень, розподіл продукції між різними регіонами, визначення найкоротшого шляху завезення товарів споживачам, завдання по заміні обладнання, оптимальне управління запасами тощо. Обов’язковим елементом є розв’язок запропонованих задач в середовищі програмування. В статье рассмотрено, что одной из основных тем содержательной линии "Алгоритмизации и программирования" тема "Динамическое программирование", в рамках освоения которой учащиеся овладевают инструментами планирования многошаговыми управляемыми процессами, развивающимися во времени и связанные с оптимальным выбором в соответствии с различными критериями, а именно: оптимальное распределение капиталовложений, распределение продукции между различными регионами, определение кратчайшего пути завоза товаров потребителям, задания по замене оборудования, оптимальное управление запасами и тому подобное. Обязательным элементом является решение предложенных задач в среде программирования. The article considers that one of the main topics of the content line "Algorithmization and programming" is the topic "Dynamic programming", in which students master the tools of planning multi-step controlled processes that develop over time and are associated with the optimal choice according to various criteria, namely: the optimal distribution of investment, the distribution of products between different regions, determining the shortest way to deliver goods to consumers, the task of replacing equipment, optimal inventory management, etc. An obligatory element is the solution of the proposed tasks in the programming environment.
Опис
Ключові слова
навчання учнів, профільна школа, динамічне програмування, студентські роботи, обучение учащихся, профильная школа, динамическое программирование, студенческие работы, teaching students, profile school, dynamic programming, student work
Цитування
Остапенко Л. П. Методичні підходи для навчання учнів профільної школи основ динамічного програмування / Л. П. Остапенко, І. С. Шапошнікова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 95–99.