Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4921
Title: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ОСНОВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Other Titles: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОСНОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
METHODICAL APPROACHES FOR TEACHING PROFESSIONAL STUDENTS SCHOOLS OF BASICS OF DYNAMIC PROGRAMMING
Authors: Остапенко, Л. П.
Шапошнікова, І. С.
Шапошникова, И. С.
Ostapenko, L.
Shaposhnikova, I.
Keywords: навчання учнів
профільна школа
динамічне програмування
студентські роботи
обучение учащихся
профильная школа
динамическое программирование
студенческие работы
teaching students
profile school
dynamic programming
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Остапенко Л. П. Методичні підходи для навчання учнів профільної школи основ динамічного програмування / Л. П. Остапенко, І. С. Шапошнікова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 95–99.
Abstract: У статті розглянуто, що однією з основних тем змістової лінії "Алгоритмізації та програмування" є тема "Динамічне програмування", в рамках опанування якої учні опановують інструменти планування багатокроковими керованими процесами, що розвиваються у часі та пов’язані з оптимальним вибором відповідно до різних критеріїв, а саме: оптимальний розподіл капіталовкладень, розподіл продукції між різними регіонами, визначення найкоротшого шляху завезення товарів споживачам, завдання по заміні обладнання, оптимальне управління запасами тощо. Обов’язковим елементом є розв’язок запропонованих задач в середовищі програмування. В статье рассмотрено, что одной из основных тем содержательной линии "Алгоритмизации и программирования" тема "Динамическое программирование", в рамках освоения которой учащиеся овладевают инструментами планирования многошаговыми управляемыми процессами, развивающимися во времени и связанные с оптимальным выбором в соответствии с различными критериями, а именно: оптимальное распределение капиталовложений, распределение продукции между различными регионами, определение кратчайшего пути завоза товаров потребителям, задания по замене оборудования, оптимальное управление запасами и тому подобное. Обязательным элементом является решение предложенных задач в среде программирования. The article considers that one of the main topics of the content line "Algorithmization and programming" is the topic "Dynamic programming", in which students master the tools of planning multi-step controlled processes that develop over time and are associated with the optimal choice according to various criteria, namely: the optimal distribution of investment, the distribution of products between different regions, determining the shortest way to deliver goods to consumers, the task of replacing equipment, optimal inventory management, etc. An obligatory element is the solution of the proposed tasks in the programming environment.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4921
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Остапенко Л.П., Шапошнікова І.С. Методичні підходи.pdf619.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.