Загальні філософські і галузеві принципи управління в педагогічній системі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004-10-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППУ)
Анотація
Проблема обґрунтування методологічних основ педагогічної науки є об'єктом дослідження багатьох вчених Принцип системності в педагогічній науці має виняткове значення. Управління діяльністю учнів розглядається як складна система, яка управляється з боку педагога через прямі і зворотні зв'язки, а також як система самоврядування і саморозвитку, зосереджена на проблемах взаємозв'язку і взаємини колективів педагогів і учнів, які перебувають постійно в стані взаємодії. Проблема обоснования методологических основ педагогической науки является объектом исследования многих ученых Принцип системности в педагогической науке имеет исключительное значение. Управление деятельностью учащихся рассматривается как сложная система, которая управляется со стороны педагога через прямые и обратные связи, а также как система самоуправления и саморазвития, сосредоточенная на проблемах взаимосвязи и взаимоотношения коллективов педагогов и учащихся, находящихся постоянно в состоянии взаимодействия. The problem of substantiating the methodological foundations of pedagogical science is the object of research by many scientists. The principle of consistency in pedagogical science is of exceptional importance. Management of students' activities is considered as a complex system that is managed by the teacher through direct and feedback, as well as a system of self-government and self-development, focused on the problems of interconnection and relationship between teams of teachers and students who are constantly in a state of interaction.
Опис
Ключові слова
педагогічні системи, управління, об’єкт, пізнання, педагогические системы, управление, объект, познание, pedagogical systems, control, an object, cognition
Цитування
Прокопенко А. І. Загальні філософські і галузеві принципи управління в педагогічній системі / А. І. Прокопенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ ; Запоріжжя : ЗОІППУ, 2004. – Вип. 33. – С. 78–84.