РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток резилієнтності підлітків. Засвідчено, що резилієнтність є важливою особистісною характеристикою, яка дає змогу зменшити вплив стресогенних факторів на психічне здоров’я, а також на успішність діяльності та соціалізацію особистості. Актуальними завданнями роботи психологічної служби закладів загальної середньої освіти є дослідження показників резилієнтності підлітків у сучасних умовах, побудова стратегії та розробка комплексної програми сприяння збереженню та зміцненню психічного здоров’я учнів цієї вікової категорії та забезпечення успішного проходження процесу їхньої соціалізації. The article examines the development of adolescents' resilience. It has been shown that resilience is an important personal characteristic that allows to reduce the impact of stressors on mental health, as well as on the success of activities and socialisation of the individual. The urgent tasks of the psychological service of general secondary education institutions are to study the indicators of adolescent resilience in modern conditions, build a strategy and develop a comprehensive programme to promote the preservation and strengthening of mental health and ensuring the successful completion of the process of their socialisation.
Опис
Ключові слова
резилієнтність, підлітки, соціальна робота, соціалізація, resilience, adolescents, social work, socialisation
Цитування
Костіна В. В. Роль психологічної служби закладу загальної середньої освіти в розвитку резилієнтності підлітків / В. В. Костіна, А. І. Потьомкіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1083–1086.