Основи економічної теорії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У запропонованому конспекті лекцій «Основи економічної теорії» відображені основні економічні поняття та категорії, надана необхідна література. Опорний конспект лекцій «Основи економічної теорії» покликаний ознайомити студентів з економічними процесами та явищами на мікро-, макрорівнях, сформувати основи економічного мислення і розвинути навички раціональної поведінки, які необхідні сучасним фахівцям у різних сферах життєдіяльності. В предложенном конспекте лекций «Основы экономической теории» отражены основные экономические понятия и категории, оказана необходимая литература. Опорный конспект лекций «Основы экономической теории» призван ознакомить студентов с экономическими процессами и явлениями на микро-, макроуровне, сформировать основы экономического мышления и развить навыки рационального поведения, которые необходимы современным специалистам в различных сферах жизнедеятельности. The proposed synopsis of lectures "Fundamentals of Economic Theory" reflects the basic economic concepts and categories, provides the necessary literature. The reference syllabus of the lectures "Fundamentals of Economic Theory" is designed to acquaint students with economic processes and phenomena at the micro and macro levels, to form the foundations of economic thinking and develop rational behavior skills that are needed by modern professionals in various fields.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, економічна освіта, сучасна економіка України, формування економічного мислення, здобувачі вищої освіти, экономическая теория, экономическое образование, современная экономика Украины, формирование экономического мышления, соискатели высшего образования, economic theory, economic education, modern economy of Ukraine, formation of economic thinking, higher education applicants
Цитування
Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : опор. конспект лекцій для студ. неекон. спец. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. : А. О. Гура, Т. Г. Гуцан, О. О. Зеленько [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 143 с.