Terms of successful realization of personalized approach to pedagogical collective management

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Анотація
In this article the essence and features of personalized approach to pedagogical collective management is enlightened, external terms (such as democ-ratization, humanizing of all spheres of human’s life ; the orientation of social institutes to humanistic, personality-oriented aims and values ; providing of realization of social and political, socially-domestic, normatively-legal, spiritually-moral factors of personal and professional development of teachers) and internal terms (orientation of management on personality ; high degree of leader’s acmeological position manifestation ; realization and expansion of teachers’ and pupils’ subject functions ; high level of a pedagogical collective development) of successful realization of the personalized approach to a pedagogical collective management are defi ned and theoretically substantiated too. У цій статті висвітлено сутність та особливості персоналізованого підходу до управління педагогічним колективом, зовнішні терміни (наприклад, демократизація, гуманізація всіх сфер людського життя; орієнтація соціальних інститутів на гуманістичні, особистісно-орієнтовані цілі та цінності; забезпечення реалізації соціально-політичних, соціально-побутових, нормативно-правових, духовно-моральних факторів особистісного та професійного розвитку вчителів) та внутрішніх термінів (орієнтація управління на особистість; прояв високого рівня акмеологічної позиції керівника; реалізація та розширення вчителів Визначено і теоретично обґрунтовано предметні функції учнів та учнів; високий рівень розвитку педагогічного колективу) успішної реалізації персоніфікованого підходу до управління педагогічним колективом. В этой статье освещены сущность и особенности персонализированного подхода к управлению педагогическим коллективом, внешние сроки (например, демократизация, гуманизация всех сфер человеческой жизни, ориентация социальных институтов на гуманистические, личностно-ориентированные цели и ценности, обеспечение реализации социально-политических, социально-бытовых, нормативно-правовых, духовно-нравственных факторов личностного и профессионального развития учителей) и внутренних терминов (ориентация управления на личность; проявление высокого уровня акмеологической позиции руководителя, реализация и расширение учителей Определены и теоретически обоснованы предметные функции учеников и учеников, высокий уровень развития педагогического коллектива) успешной реализации персонифицированного подхода к управлению педагогическим коллективом.
Опис
Ключові слова
personalization, humanizing, personality orientation, subject, pedagogical collective, management, terms, персоналізація, гуманізація, орієнтація на особистість, предмет, педагогічний колектив, менеджмент, терміни, персонализация, гуманизация, ориентация на личность, предмет, педагогический коллектив, менеджмент, сроки
Цитування
Rogova T. Terms of successful realization of personalized approach to pedagogical collective management / T. Rogova // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 55–61.