Актуальні питання спеціальної педагогіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню проблем спеціальної педагогіки. Розглянуто широке коло теоретичних та практичних питань, зокрема сучасні підходи до інклюзивного навчання; інноваційні технології навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а також особливості підготовки фахівців до комплексної допомоги дітям даної категорії. Матеріали розраховані на педагогів, психологів, здобувачів, які отримують освіту за відповідними освітніми програмами, та всіх зацікавлених у окресленій проблематиці. The collection contains scientific works that are devoted to covering the problems of special pedagogy. A wide range of theoretical and practical issues, including modern approaches to inclusive learning, is considered; Innovative technologies of education, upbringing and development of children with special educational needs, as well as the peculiarities of training specialists for complex assistance to children of this category. Materials are designed for teachers, psychologists, applicants who receive education under the relevant educational programs and all interested in the outlined Issues.
Опис
Ключові слова
спеціальна педагогіка, інклюзивне навчання, інноваційні технології навчання, особливі освітні потреби, діти, інтелектуальні порушення, special pedagogy, inclusive training, Innovative teaching technologies, special educational needs, children, intellectual disorders
Цитування
Актуальні питання спеціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 126 с.