СПІЛЬНІ РИСИ ТА РОЗБІЖНОСТІ МІЖ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЮ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЮ КАЗКОЮ: ПРАКТИКА КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
У статті визначено, що у практиці казкотерапії застосовується 5 видів казок: художні (авторські, народні), дидактичні, психокорекційні, терапевтичні, медитативні (за Т. Зінкевич-Євстигнєєвою). Психокорекційні й психотерапевтичні казки – це ті види, казок, які найчастіше вживаються у роботі з дітьми, що зазнали різноманітних проблем як розвитку, так і у власному житті. Проте, на жаль, відсутня та тонка межа, яка допомагає розрізнити ці два види казок, що застосовуються в казкотерапії. Зазвичай, науковці та педагоги-практики зазнають труднощів у розмежовуванні психокорекційної та психотерапевтичної казки, а це, у свою чергу, викликає плутанину та неправильне розрізнення зазначених вище видів казок і, відповідно, не завжди коректне застосування їх у професійній діяльності. Ці ускладнення зумовлені тими спільними рисами, які об’єднують ці два види казок. Було виділено спільні риси та розбіжності між психокорекційною та психотерапевтичною казками. Вони представлені у таблиці 1. Спільними рисами є те, що в обох видах казок спрацьовує моделювання, так звана поведінкова техніка, яка полягає у навчанні за допомогою демонстрування; випадки, в яких не можна застосовувати казкотерапію – це фізіологічні недуги, що не мають в основі психологічних причин; вік дитини – до 12-13 років; особливості розробки: для кожного маленького пацієнта створюється своя казкова історія, а також орієнтація на конкретну проблему. Головна відмінність полягає у тому, що психокорекційні казки здійснюють м’який вплив на поведінку дитини, а психотерапевтичні казки сприяють вирішенню психосоматичних проблем, у тому числі і тих, які пов’язані з фізичними недугами. На прикладі казок, призначених для боротьби з дитячими страхами, показано, що ця проблема має різні причини, страхи мають різновиди, і, відповідно, для розв’язання проблем, пов’язаних із виникненням страхів, повинні застосовуватися абсолютно різні види як психокорекційних, так і психотерапевтичних казок. The article defines that 5 types of fairy tales are used in the practice of fairy-tale therapy: artistic (authors’, folk), didactic, psychocorrective, therapeutic, meditative (according to T. Zinkevich-Yevstigneeva). Psychocorrective and psychotherapeutic fairy tales are the types of fairy tales that are most often used in working with children who have experienced various problems both in their development and in their own lives. However, unfortunately, there is no fine line that helps distinguish between these two types of fairy tales used in fairy-tale therapy. Usually, scientists and practicing teachers experience difficulties in distinguishing psychocorrective and psychotherapeutic fairy tales, and this, in turn, causes confusion and incorrect distinction of the above types of fairy tales and, accordingly, do not always correct application in professional activities. These complications are due to the common features that unite these two types of fairy tales. Common features and differences between psychocorrective and psychotherapeutic fairy tales were highlighted. They are presented in Table 1. The common features are that in both types of fairy tales, modelling works, the socalled behavioural technique, which consists in teaching by demonstration; cases in which fairy-tale therapy cannot be used are physiological ailments that do not have psychological causes; child’s age – up to 12-13 years; features of the development: for each small patient, a fairy-tale story is created, as well as an orientation to a specific problem. The main difference is that psychocorrective fairy tales exert a mild influence on the child’s behaviour, and psychotherapeutic fairy tales contribute to the solution of psychosomatic problems, including those associated with physical ailments. On the example of fairy tales designed to combat children's fears, it is shown that this problem has different causes, fears have varieties, and, accordingly, completely different types of both psychocorrective and and psychotherapeutic fairy tales.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, казка, психокорекційна казка, психотерапевтична казка, психокорекція, психосоматичні проблеми, fairy-tale therapy, fairy tale, psychocorrective fairy tale, psychotherapeutic fairy tale, psychocorrection, psychosomatic problems
Цитування
Казачінер О. С. Спільні риси та розбіжності між психокорекційною та психотерапевтичною казкою: практика казкотерапії / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Перспективи та інновації науки. – 2023. – Вип. № 1 (19). – С. 176–188.