ГНУЧКІСТЬ ЛЮДИНИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ СТАДІЯХ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОКРАЩАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі, яка впливає на фізичне здоров’я людини – це гнучкість. Цілеспрямоване збільшення або зниження діапазону рухів певних суглобів у результаті використання тренувальних програм для розвитку гнучкості дає змогу підвищити ефективність деяких умінь і навичок. Розтягання сприяє збільшенню м’язової гіпертрофії й покращенню дихання у людей із порушеннями цієї функції. Статья посвящена проблеме, которая влияет на физическое здоровье человека – это гибкость. Целенаправленное увеличение или снижение диапазона движений определенных суставов в результате использования тренировочных программ для развития гибкости позволяет повысить эффективность некоторых умений и навыков. Растяжение способствует увеличению мышечной гипертрофии и улучшению дыхания у людей с нарушениями этой функции. The article is devoted to the problem that affects the physical health of a person – this is flexibility. Targeted increases or decreases in the range of motion of certain joints as a result of flexibility training programs can improve the effectiveness of certain skills. Stretching can increase muscle hypertrophy and improve breathing in people with impaired muscle function.
Опис
Ключові слова
гнучкість, фізичне виховання, фізична підготовка молоді, фізичне здоров’я, гибкость, физическое воспитание, физическая подготовка молодежи, физическое здоровье, flexibility, physical education, physical fitness of youth, physical health
Цитування
Барбаш В. Д. Гнучкість людини на різних вікових стадіях та методи її покращання / В. Д. Барбаш // Харківський природничий форум : ІІІ міжнар. конф. молодих учених, Харків, 15–16 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, Д. В. Леонтьєва]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 56–58.