ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГУМАНІЗМУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У статті розкриті особливості прояву гуманізму школярів в навчально-пізнавальної діяльності та подана їх характеристика.Доведено, що ці особливості визначаються специфікою навчання (управління діяльністю школярів учителем,систематичність, опосередкованість формування мотивації діяльності). Гуманізм школярів в навчально-пізнавальної діяльності знаходить вираження в : оволодінні знаннями і розумінням сутності гуманних взаємин, моральних уміннях і звичках, прояві знань і умінь в поведінці, самооцінці вчинків. В статье раскрыты особенности проявления гуманизма школьников в учебно-познавательной деятельности и подана их характеристика. Доказано, что эти особенности определяются спецификой обучения (управление деятельностью школьников учителем, систематичность, опосредованность формирования мотивации деятельности). Гуманизм школьников в учебно-познавательной деятельности находит выражение в : овладении знаниями и пониманием сущности гуманных взаимоотношений, моральных умениях и привычках, проявлении знаний и умений в поведении, самооценке поступков. The article enlightens the peculiarities of the expression of humanism among schoolchildren in the process of studying-cognitive activity, also it gives their characteristics. The author proves that these peculiarities are defined by the specificity of studying (managing, schoolchildren’s activity by a teacher, systemic approach, basis of the formation of activity motivation). Schoolchildren’s humanism in studying-cognitive activity finds realization in mastering knowledge and comprehending the core of humanistic relations, moral skills and habits, in the expression of knowledge and shills in behavior and self-estimation of duds.
Опис
Ключові слова
гуманізм, взаємовідносини, взаємодія, самовиховання, допомога, мотивація, навчально-пізнавальна діяльність, гуманизм, взаимоотношения, взаимодействие, самовоспитание, помощь, мотивация, учебно-познавательная деятельность, humanism, relations, interaction, self-upbringing, help, motivation, teaching and learning activities
Цитування
Тихонович В. М. Особливості прояву гуманізму школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / В. М. Тихонович // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького ; голов. ред. А. І. Кузьмінський. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – N 10 (263). – С. 132–137.