ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОЯВІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ ДО ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації розкрито проблему профілактики проявів дискримінації до дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Авторами проаналізовано наукову літературу з проблеми дослідження, визначено множинність факторів, які можуть викликати прояви дискримінації у закладах загальної середньої освіти. На основі узагальнення результатів світової антидискримінаційної практики виокремити організаційно-управлінські заходи, які має вживати адміністрація та педагогічний колектив ЗЗСО для запобігання появи та поширення проявів дискримінації до дітей з особливими освітніми потребами у середовищі ЗЗСО. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено розробку програми відповідної комплексної діяльності. The publication reveals the problem of prevention of manifestations of discrimination against children with special educational needs in general secondary education institutions. The authors analyzed the scientific literature on the research problem, identified a multitude of factors that can cause manifestations of discrimination in institutions of general secondary education. Based on the generalization of the results of the global anti-discrimination practice, to single out the organizational and management measures that the administration and teaching staff of ZZSO should take to prevent the appearance and spread of manifestations of discrimination against children with special educational needs in the environment of ZZSO. The development of a program of relevant complex activities is defined as a promising direction for further research.
Опис
Ключові слова
профілактика, дискримінація, діти молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, заклади загальної середньої освіти, соціальний педагог, prevention, discrimination, children of primary school age with special educational needs, institutions of general secondary education, social pedagogue
Цитування
Сапога Л. Г. Проблема профілактики проявів дискримінації до дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами / Л. Г. Сапога, В. В. Костіна // Сучасні вектори розвитку соціальної роботи : матеріали ІХ наук.-практ. семінару, Харків, 16 листоп. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 79–83.