Новаторський педагогічний рух в Україні як основний чинник виникнення й розвитку авторських шкіл у другій половині ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано передумови виникнення авторських шкіл в Україні. (Цоведено, що саме новаторський педагогічний рух, спрямований на докорінні зміни.У навчанні й вихованні молоді, виступав важливим чинником виникнення та розвитку авторських шкіл в Україні у другій половині XX століття. Визначено етапи становлення та розвитку авторській шкіл. В тезисах проанализированы предпосылки возникновения авторских школ в Украине. (Цоведено, что именно новаторский педагогический движение, направленное на коренные змини.У обучении и воспитании молодежи, выступал важным фактором возникновения и развития авторских школ в Украине во второй половине XX века. Определены этапы становления и развития авторской школ. The thesis analyzes the background of the emergence of copyright schools in Ukraine. (It is stated that it is an innovative pedagogical movement aimed at radical changes. In the education and upbringing of young people, it was an important factor in the emergence and development of copyright schools in Ukraine in the second half of the XX century. The stages of formation and development of copyright schools were determined.
Опис
Ключові слова
новаторство, новаторський рух, авторські школи, новаторство, новаторский движение, авторские школы, innovation, innovative movement, copyright schools
Цитування
Собченко Т. Новаторський педагогічний рух в Україні як основний чинник виникнення й розвитку авторських шкіл у другій половині ХХ століття / Т. Собченко, Н. Смолянюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 45–48.