Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі» є формування в здобувачів наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки) здатності на основі концептуальних і методологічних знань в галузі теорії та методики управління освітою, менеджменту якості освіти здійснювати аналіз педагогічних явищ і процесів, розв’язувати комплексні проблеми забезпечення якості вищої освіти в дослідницько-інноваційній діяльності і професійній практиці. Целью преподавания учебной дисциплины «Обеспечение качества образовательной деятельности в высшей школе» является формирование у соискателей ученой степени доктора философии (специальность 011 - Образовательные, педагогические науки) способности на основе концептуальных и методологических знаний в области теории и методики управления образованием, менеджмента качества образования осуществлять анализ педагогических явлений и процессов, решать комплексные проблемы обеспечения качества высшего образования в исследовательско-инновационной деятельности и профессиональной практике. The purpose of teaching the discipline "Ensuring the quality of educational activity in higher education" is to develop the degree of Doctor of Philosophy (specialty 011 - Educational, pedagogical sciences) for applicants, based on conceptual and methodological knowledge in the field of theory and methodology of education management, education quality management, to analyze pedagogical phenomena and processes, solve complex problems of ensuring the quality of higher education in research and innovation activity and professional practice.
Опис
Ключові слова
семінарські заняття, організація позааудиторної самостійної роботи, підсумкова атестація, здобувачі вищої освіти, якість освіти, управління освітою, менеджмент якості освіти, дослідницько-інноваційна діяльність, семинарские занятия, организация внеаудиторной самостоятельной работы, итоговая аттестация, соискатели высшего образования, качество образования, управления образованием, менеджмент качества образования, исследовательско-инновационная деятельность, seminars, organization of extracurricular independent work, final certification, higher education applicants, the quality of education, education management, education quality management, research and innovation activities
Цитування
Рогова Т. В. Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі : метод. рек. до самост. роботи з навч. дисципліни для здобувачів освіт.-наук. рівня "Доктор філософії" / Т. В. Рогова, О. В. Темченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 23 с.