СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено сучасні підходи до впровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах професійно-технічної освіти. Дуальна форма здобуття освіти передбачає модернізацію освітніх програм, підвищення якості освіти, посилення мотивації здобувачів освіти, наближення освіти до сучасних вимог ринку праці, зростання ролі роботодавців у професійній підготовці майбутніх фахівців, підвищення конкурентоспроможності випускників закладів професійно-технічної освіти. В статье определены современные подходы к внедрению дуальной формы получения образования в учреждениях профессионально-технического образования. Дуальная форма получения образования предусматривает модернизацию образовательных программ, повышение качества образования, усиление мотивации соискателей образования, приближение образования к современным требованиям рынка труда, рост роли работодателей в профессиональной подготовке будущих специалистов, повышение конкурентоспособности выпускников учреждений профессионально-технического образования. The article identifies modern approaches to the introduction of the dual form of education in vocational education institutions. The dual form of education involves modernization of educational programs, improving the quality of education, strengthening the motivation of students, bringing education closer to modern labor market requirements, increasing the role of employers in training future professionals, increasing the competitiveness of graduates of vocational education.
Опис
Ключові слова
заклад професійно-технічної освіти, дуальна освіта, роботодавець, підприємство, заведение профессионально-технического образования, дуальное образование, работодатель, предприятие, vocational education institution, dual education, employer, enterprise
Цитування
Ростовська В. А. Сучасні підходи до впровадження дуальної освіти в закладі професійно-технічної освіти / В. А. Ростовська // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 283–287.