Маневри морібундуса як експерименти з перекресленням: досвід Миколи Хвильового

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнародна асоціація україністів
Анотація
Це дослідження є спробою доторкнутися до таємниці хворого, приреченого на смерть, в українській літературі "переходової доби" в одному з аспектів (не)можливого деконструктивного філософування: "тріумфування іксом". Поліморфна і лабіринтна воля до пізнання смерті людини задля народження надлюдини у Фрідріха Ніцше та її аналог – маневрування враженого вавилонським синдромом у Жака Дерріда – стали бездонним джерелом ідей та інструментів для нюансованого прочитання слова-фантома анарх, унікального знака смертника Миколи Хвильового. Это исследование является попыткой прикоснуться к тайне больного, обреченного на смерть, в украинской литературе "переходной эпохи" в одном из аспектов (не)возможного деконструктивного философствования: "триумфирования иксом". Полиморфная и лабиринтная воля к познанию смерти человека ради рождения сверхчеловека у Фридриха Ницше и его аналог – маневрирование пораженного вавилонским синдромом у Жака Деррида – стали бездонным источником идей и инструментов для нюансированного прочтения слова-фантома анарх, уникального знака смертника Мико́лы Хвылёвого. The research is an attempt to touch the mystery of a sick person, doomed to death, in Ukrainian literature of transition period in one of the aspects of (im) possible deconstructive philosophizing: triumph by X. Polymorphic and labyrinthine will to know the death of the person for the birth of a superman in Friedrich Nietzsche works and its analog – the manipulation of the affected by Babylonian syndrome in Jacques Derrida works have become a constant source of ideas and ways for the nuanced reading of the word-phantom anarch, a unique suicide sign in Mykola Khvyliovyi works.
Опис
Ключові слова
пізнання смерті, маневри морібундуса, експерименти з перекресленням, Хвильовий М., познание смерти, маневры морибундуса, эксперименты с перечеркиванием, Хвылёвы́й М., cognition of death, Moribundus maneuvers, experiments with strikethrough, Khviloviy M.
Цитування
Хоменко Г. І. Маневри морібундуса як експерименти з перекресленням: досвід Миколи Хвильового / Г. І. Хоменко // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство : зб. наук. ст. до 100-річчя Нац. акад. наук України / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; [редкол.: С. Пирожков (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – С. 167–181.