ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА: ПІДГОТОВКА, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику представлено процедуру підготовки, вимоги до змісту та оформлення випускної кваліфікаційної роботи за спеціальністю 013 – Початкова освіта. У матеріалах наведено методику написання випускної кваліфікаційної роботи, в основу яких покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення структурних елементів випускної роботи. Навчально-методичний посібник розроблено на основі нормативних документів і «Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Призначено для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. В учебно-методическом пособии представлена ​​процедура подготовки, требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы по специальности 013 – Начальное образование. В материалах приведена методика написания выпускной квалификационной работы, в основу которых положены требования нормативных документов (государственных стандартов) по оформлению структурных элементов выпускной работы. Учебно-методическое пособие разработано на основе нормативных документов и "Положения о выпускной квалификационной работе соискателей первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровней высшего образования ХНПУ имени Г. С. Сковороды". Предназначено для преподавателей заведений высшего образования и соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования. The training manual presents the preparation procedure, the requirements for the content and design of the final qualification work in specialty 013 – Primary education. The materials provide a methodology for writing the final qualification work, which are based on the requirements of regulatory documents (state standards) for the design of the structural elements of the final work. The teaching aid was developed on the basis of normative documents and the Regulations on the final qualifying work of applicants for the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education of KhNPU named after G. S. Skovoroda. It is intended for teachers of institutions of higher education and applicants for the second (master's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, випускна кваліфікаційна робота, початкова освіта, вимоги нормативних документів, учебно-методическое пособие, выпускная квалификационная работа, начальное образование, требование нормативных документов, teaching aid, final qualifying work, primary education, regulatory requirements
Цитування
Довженко Т. Випускна кваліфікаційна робота: підготовка, оформлення, захист : (для здобув. другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 013 Початкова освіта) : навч.-метод. посіб. / Т. О. Довженко, І. А. Небитова, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред.: Т. О. Довженко]. – Харків : Монограф, 2021. – 45 с.