Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті запропоновано філософське осмислення статусу академічної книги та її ролі у формуванні освітнього простору Слобожанщини ХІХ ст. Доведено, прагматизація і гуманізація процесу співпраці з книгою і над книгою є важливим здобутком раннього модерну, який саме співіснуванням цих формально протилежних орієнтацій засвоєння духовного скарбу літератури відрізняється від Середньовіччя, і навіть від доби Відродження. В статье предложено философское осмысление статуса академической книги и ее роли в формировании образовательного пространства на Слобожанщине ХІХ ст. Доказано, прагматизация и гуманизация процесса сотрудничества с книгой и над книгой является важным достижением раннего модерна, какой именно сосуществованием этих формально противоположных ориентаций усвоения духовного сокровища литературы отличается от Средневековья, а также от эпохи Возрождения. The article offers a philosophical understanding of the status of the academic book and its role in the formation of the educational space of Slobozhanshchyna of the XIX century. It is proved that the pragmatization and humanization of the process of cooperation with and over the book is an important achievement of early modernism, which is the coexistence of these formally opposite orientations of the spiritual treasure of literature differs from the Middle Ages and the Renaissance. The article offers a philosophical understanding of the status of the academic book and its role in the formation of the educational space in Slobozhanshchina of the XIX century.
Опис
Ключові слова
академічна книга, філософська комунікація, освіта, бібліотека, Слобожанщина, академическая книга, философская коммуникация, образование, библиотека, academic book, philosophical communication, education, library, Slobozhanshchyna
Цитування
Радіонова Н. В. Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 52 (2). – С.11–18.