Підвищення управлінської компетентності керівника школи як домінантна складова модернізації загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На початку ХХІ ст. уже стало аксіомою, що результати закладу освіти щільно пов‘язані із ефективним управлінням. Вимоги до керівника змінюються відповідно до новацій в освіті, трансформацій закладів. З огляду на це пріоритетним напрямом модернізації системи загальної середньої освіти в Україні є досягнення якісно нового рівня в підготовці керівників шкіл до управлінської діяльності. В начале XXI века уже стало аксиомой, что результаты учебного заведения тесно связаны с эффективным управлением. Требования к руководителю меняются в соответствии с новациями в образовании, трансформаций заведений. Учитывая это приоритетным направлением модернизации системы общего среднего образования в Украине является достижение качественно нового уровня в подготовке руководителей школ к управленческой деятельности. At the beginning of the XXI century. it has already become an axiom that the results of an educational institution are closely linked to effective management. Requirements for the head change in accordance with innovations in education, transformations of institutions. Given this, the priority of modernization of the general secondary education system in Ukraine is to achieve a qualitatively new level in the preparation of school principals for management activities.
Опис
Ключові слова
управлінська компетентність, керівники школи, освіта, модернізація освіти, загальна середня освіта, управленческая компетентность, руководители школы, образование, модернизация образования, общее среднее образование, managerial competence, school principals, education, modernization, general secondary education
Цитування
Мармаза О. І. Підвищення управлінської компетентності керівника школи як домінантна складова модернізації загальної середньої освіти / О. І. Мармаза // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 266–271.