ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ У ВИВЧЕННІ ЗАДАЧ НА РУХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання наочних посібників у вивченні задач на рух. Застосування наочності у вивченні математики уможливлює залучення до навчання учнів із різними типами сприймання, допомагає розвивати їхні мислення, уяву й увагу. Окрім того, наочність може зробити математику більш цікавою та зрозумілою для дітей, що підвищує їхній інтерес до предмета. Зазначено, що використання наочних посібників у вивченні задач на рух допомагає формуванню в учнів елементарних математичних понять, основ наукового світогляду та сприяє всебічному розвитку особистості учня загалом. The publication examines the use of visual aids in the study of movement problems. Application of visualization in study mathematics makes it possible to engage in learning students with different types of perception, helps to develop their thinking, imagination and attention. In addition, visualization can make mathematics more interesting and understandable for children, which increases their interest in the subject. It is noted that the use of visual aids in the study of movement problems helps students to form elementary mathematical concepts, the foundations of a scientific worldview and contributes to the comprehensive development of the student's personality in general.
Опис
Ключові слова
викладання математики, початкова школа, освітній процес, наочні посібники, студентські роботи, teaching mathematics, primary school, educational process, visual aids, student works
Цитування
Дем’яненко О. Використання наочних посібників у вивченні задач на рух / О. Дем’яненко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 54.