РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
У сучасних умовах актуальною суспільною потребою є забезпечення соціальної згуртованості українського суспільства навколо європейських цінностей в напрямі євроінтеграції. Потенціалом у забезпеченні цього процесу виступає соціальне виховання підростаючого покоління (дітей і молоді), як прогресивно налаштованого на позитивні зміни і ефективність розвитку як власної особистості, так і суспільства в цілому. Саме соціальне виховання є визначальним у процесі становлення та розвитку особистості, оскільки спрямоване на формування ієрархії соціальних цінностей, соціальних якостей, просоціальної поведінки. У цьому процесі провідна роль належить соціальній активності особистості. Студентська молодь, що перебуває в активному стані реалізації потреб і запитів і є відкритою і здатною до опанування нового досвіду в усіх сферах, виступає провідним об’єктом соціального виховання і активним суб’єктом в опануванні європейських практик з розвитку соціальної активності. Від тих напрямів, арсеналу методів, засобів організації діяльності зі студентською молоддю, спрямованих на забезпечення компонентів соціальної активності, залежить ефективність соціального виховання студента як дієвого суб’єкта у соціальному згуртуванні українського суспільства. У статті розкрито зміст поняття «соціальна активність» і її структуру; особливості її формування й розвитку і роль соціального виховання особистості в цьому процесі; узагальнено поняття «соціальна згуртованість суспільства». Зважаючи на необхідність спрямування зусиль на забезпечення розвитку визначених компонентів соціальної активності у студентської молоді, окреслено напрями організації діяльності студентів у закладі вищої освіти. Ураховуючи наявний досвід європейських країн у розвитку соціальної активності молоді, визначено перспективу вивчення європейських практик і їхню адаптацію до реальних умов і можливостей вітчизняної практики соціального виховання. Основні методи, використані в дослідженні, – теоретичний аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння. In modern conditions, an actualized social need is to ensure the social cohesion of Ukrainian society around European values in the direction of European integration. The social education of the younger generation (children and youth) is the potential for ensuring this process, as it is progressively oriented towards positive changes and the effectiveness of the development of both their own personality and society as a whole. It is social education that is decisive in the process of personality formation and development, as it is aimed at forming a hierarchy of social values, social qualities, and prosocial behavior. In this process, the leading role belongs to the social activity of the individual. Student youth, who are in an active state of realizing needs and requests and are open and capable of mastering new experience in all areas, act as a leading object of social education and an active subject in mastering European practices for the development of social activity. The effectiveness of the social education of the student as an effective subject in the social cohesion of Ukrainian society depends on those areas, an arsenal of methods, means of organizing activities with student youth, aimed at ensuring the components of social activity. The article reveals the meaning of the concept of "social activity" and its structure; peculiarities of its formation and development and the role of social education of the individual in this process; the concept of "social cohesion of society" is generalized. Taking into account the need to focus efforts on ensuring the development of certain components of social activity among student youth, the directions of the organization of students' activities in the institution of higher education are presented. Taking into account the existing experience of European countries in the development of social activity of young people, the perspective of studying European practices and their adaptation to the real conditions and possibilities of the domestic practice of social education is determined. The main methods used in the study - analysis, synthesis, systematization, generalization, comparison.
Опис
Ключові слова
соціальна активність, соціальне виховання, студентська молодь, соціальна згуртованість суспільства, напрями організації діяльності, європейські практики, євроінтеграція, social activity, social education, student youth, social cohesion of society, directions of activity organization, European practices, European integration
Цитування
Васильєва М. П. Розвиток соціальної активності студентської молоді як основа соціальної згуртованості суспільства / М. П. Васильєва, Д. В. Коваленко, І. А. Романова // Перспективи та інновації науки. – 2023. – Вип. № 1 (19). – С. 45–56.