РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

dc.contributor.authorВасильєва, М. П.
dc.contributor.authorКоваленко, Д. В.
dc.contributor.authorРоманова, І. А.
dc.date.accessioned2023-12-27T12:34:43Z
dc.date.available2023-12-27T12:34:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ сучасних умовах актуальною суспільною потребою є забезпечення соціальної згуртованості українського суспільства навколо європейських цінностей в напрямі євроінтеграції. Потенціалом у забезпеченні цього процесу виступає соціальне виховання підростаючого покоління (дітей і молоді), як прогресивно налаштованого на позитивні зміни і ефективність розвитку як власної особистості, так і суспільства в цілому. Саме соціальне виховання є визначальним у процесі становлення та розвитку особистості, оскільки спрямоване на формування ієрархії соціальних цінностей, соціальних якостей, просоціальної поведінки. У цьому процесі провідна роль належить соціальній активності особистості. Студентська молодь, що перебуває в активному стані реалізації потреб і запитів і є відкритою і здатною до опанування нового досвіду в усіх сферах, виступає провідним об’єктом соціального виховання і активним суб’єктом в опануванні європейських практик з розвитку соціальної активності. Від тих напрямів, арсеналу методів, засобів організації діяльності зі студентською молоддю, спрямованих на забезпечення компонентів соціальної активності, залежить ефективність соціального виховання студента як дієвого суб’єкта у соціальному згуртуванні українського суспільства. У статті розкрито зміст поняття «соціальна активність» і її структуру; особливості її формування й розвитку і роль соціального виховання особистості в цьому процесі; узагальнено поняття «соціальна згуртованість суспільства». Зважаючи на необхідність спрямування зусиль на забезпечення розвитку визначених компонентів соціальної активності у студентської молоді, окреслено напрями організації діяльності студентів у закладі вищої освіти. Ураховуючи наявний досвід європейських країн у розвитку соціальної активності молоді, визначено перспективу вивчення європейських практик і їхню адаптацію до реальних умов і можливостей вітчизняної практики соціального виховання. Основні методи, використані в дослідженні, – теоретичний аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння. In modern conditions, an actualized social need is to ensure the social cohesion of Ukrainian society around European values in the direction of European integration. The social education of the younger generation (children and youth) is the potential for ensuring this process, as it is progressively oriented towards positive changes and the effectiveness of the development of both their own personality and society as a whole. It is social education that is decisive in the process of personality formation and development, as it is aimed at forming a hierarchy of social values, social qualities, and prosocial behavior. In this process, the leading role belongs to the social activity of the individual. Student youth, who are in an active state of realizing needs and requests and are open and capable of mastering new experience in all areas, act as a leading object of social education and an active subject in mastering European practices for the development of social activity. The effectiveness of the social education of the student as an effective subject in the social cohesion of Ukrainian society depends on those areas, an arsenal of methods, means of organizing activities with student youth, aimed at ensuring the components of social activity. The article reveals the meaning of the concept of "social activity" and its structure; peculiarities of its formation and development and the role of social education of the individual in this process; the concept of "social cohesion of society" is generalized. Taking into account the need to focus efforts on ensuring the development of certain components of social activity among student youth, the directions of the organization of students' activities in the institution of higher education are presented. Taking into account the existing experience of European countries in the development of social activity of young people, the perspective of studying European practices and their adaptation to the real conditions and possibilities of the domestic practice of social education is determined. The main methods used in the study - analysis, synthesis, systematization, generalization, comparison.
dc.identifier.citationВасильєва М. П. Розвиток соціальної активності студентської молоді як основа соціальної згуртованості суспільства / М. П. Васильєва, Д. В. Коваленко, І. А. Романова // Перспективи та інновації науки. – 2023. – Вип. № 1 (19). – С. 45–56.
dc.identifier.issn2786-4952 Online
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13457
dc.language.isouk
dc.publisherВидавнича група «Наукові перспективи»
dc.relation.ispartofseriesСерія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»; Випуск № 1 (19)
dc.subjectсоціальна активність
dc.subjectсоціальне виховання
dc.subjectстудентська молодь
dc.subjectсоціальна згуртованість суспільства
dc.subjectнапрями організації діяльності
dc.subjectєвропейські практики
dc.subjectєвроінтеграція
dc.subjectsocial activity
dc.subjectsocial education
dc.subjectstudent youth
dc.subjectsocial cohesion of society
dc.subjectdirections of activity organization
dc.subjectEuropean practices
dc.subjectEuropean integration
dc.titleРОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH STUDENTS AS THE BASIS OF SOCIAL COHESION OF SOCIETY
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Васильєва М.П., Коваленко Д.В., Романова І.А. Розвиток соціальної активності студентської молоді.pdf
Розмір:
6.95 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: