Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Ця стаття присвячена дослідженню моно- та поліпредикативних висловлень з синтаксичною синонімією як мовленнєвих інновацій, що набувають нових емерджентних (ко(н)гекстуальних) значень залежно від інтенції мовця на кінцевому, усвідомленому етапі його ментальної активності у процесі каузації (породження) мовно- мовленнєвого акту. Синонімічні висловлення розглядаються як заздалегідь незапланований результат творчої діяльності суб'єкта мовлення, котрий актуалізує преференціальну для певного ко(н)тексту синонімічну струк­туру, семантично наближену до системної (мовної) стрижневої конструкції, орієнтуючись тією чи іншою мірою на співрозмовника. Вторинні системні синонімічні побудови, котрі реалізуються комунікантом в інших комунікативних ситуаціях, характеризуються синтаксичною різнооформленістю та різними рівнями семан­тичної схожості з преферепціальною та стрижневою конструкціями, з якими вони вступають у спіралеподібні семантико-синтаксичні взаємозв’язки. Це дозволяє виявити ступінь взаємообумовленості та взаємовизначення усіх складників поля емерджентних значень висловлень з синтаксичною синонімією. Эта статья посвящена исследованию моно- и полипредикативных вы­сказываний с синтаксической синонимией как речевых инноваций, которые приобретают новые эмерджентные (ко(н)текстуальные) значения в зависимости от интенции говорящего на конечном, осознанном этапе его мен­тальной активности в процессе каузации (порождения) рече-языкового акта. Синонимические высказывания рассматриваются как заранее незапланированный продукт творческой деятельности субъекта речи, который актуализирует преференциальную для определённого ко(н)текста синонимическую структуру, семантически приближённую к системной (языковой) стержневой конструкции, ориентируясь в той или иной мере на собе­седника. Вторичные системные синонимические построения, реализующиеся говорящим в других коммуника­тивных ситуациях, характеризуются синтаксической разнооформленностью и различными уровнями семанти­ческого сходства с преференциальной и стержневой конструкциями, с которыми они вступают в спиралевид­ные семантико-синтаксические отношения. Это позволяет выявить степень взаимообусловленности и взаимоопределения всех составляющих поля эмерджентных значений высказываний с синтаксической синонимией. This paper focuses on the studies of mono- and polypredicative utterances with a syntactical synonymy as discourse innovations which acquire the new emergent (co(n)textual) meanings according to the intention of speaker in the final conscious phase of his mental activity in the process of causation (formation) of speech act. Synonymic utterances are considered as a beforehand unplanned product of creative activity of a subject of speech who focuses in one way or another on the interlocutor and actualizes in some co(n)texte a preferential synonymic structure semantically approaching to the systemic (linguistic) pivotal construction. The secondary systemic synonymic constructions that are realized by the speaker in others communicative situations and are others syntactical structures and different levels of semantic similarity with preferential and pivotal constructions maintain the helical semantic and syntactical rapports with the last. This fact allow to reveal the degree of interconditionality and intredetermination of all the components of field of emergent meanings of utterances with syntactical synonymy.
Опис
Ключові слова
романська філологія, емерджентне значення, мовленнєва інновація, преференціальна структура, синтаксична синонімія, стрижнева конструкція, романская филология, эмерджентное значение, речевая инновация, преференциальная структура, синтаксическая синонимия, стерж­невая конструкция, romance philology, emergent meaning, discourse innovation, preferential structure, syntactical synonymy, pivotal construction
Цитування
Лепетюха А. В. Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов : філологічні та педагогічні науки / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна ; [редкол.: І. С. Шевченко (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2016. – Вип. 84. – С. 51–56.