Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

dc.contributor.authorЛепетюха, А. В.
dc.date.accessioned2018-07-27T11:37:02Z
dc.date.available2018-07-27T11:37:02Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractЦя стаття присвячена дослідженню моно- та поліпредикативних висловлень з синтаксичною синонімією як мовленнєвих інновацій, що набувають нових емерджентних (ко(н)гекстуальних) значень залежно від інтенції мовця на кінцевому, усвідомленому етапі його ментальної активності у процесі каузації (породження) мовно- мовленнєвого акту. Синонімічні висловлення розглядаються як заздалегідь незапланований результат творчої діяльності суб'єкта мовлення, котрий актуалізує преференціальну для певного ко(н)тексту синонімічну струк­туру, семантично наближену до системної (мовної) стрижневої конструкції, орієнтуючись тією чи іншою мірою на співрозмовника. Вторинні системні синонімічні побудови, котрі реалізуються комунікантом в інших комунікативних ситуаціях, характеризуються синтаксичною різнооформленістю та різними рівнями семан­тичної схожості з преферепціальною та стрижневою конструкціями, з якими вони вступають у спіралеподібні семантико-синтаксичні взаємозв’язки. Це дозволяє виявити ступінь взаємообумовленості та взаємовизначення усіх складників поля емерджентних значень висловлень з синтаксичною синонімією. Эта статья посвящена исследованию моно- и полипредикативных вы­сказываний с синтаксической синонимией как речевых инноваций, которые приобретают новые эмерджентные (ко(н)текстуальные) значения в зависимости от интенции говорящего на конечном, осознанном этапе его мен­тальной активности в процессе каузации (порождения) рече-языкового акта. Синонимические высказывания рассматриваются как заранее незапланированный продукт творческой деятельности субъекта речи, который актуализирует преференциальную для определённого ко(н)текста синонимическую структуру, семантически приближённую к системной (языковой) стержневой конструкции, ориентируясь в той или иной мере на собе­седника. Вторичные системные синонимические построения, реализующиеся говорящим в других коммуника­тивных ситуациях, характеризуются синтаксической разнооформленностью и различными уровнями семанти­ческого сходства с преференциальной и стержневой конструкциями, с которыми они вступают в спиралевид­ные семантико-синтаксические отношения. Это позволяет выявить степень взаимообусловленности и взаимоопределения всех составляющих поля эмерджентных значений высказываний с синтаксической синонимией. This paper focuses on the studies of mono- and polypredicative utterances with a syntactical synonymy as discourse innovations which acquire the new emergent (co(n)textual) meanings according to the intention of speaker in the final conscious phase of his mental activity in the process of causation (formation) of speech act. Synonymic utterances are considered as a beforehand unplanned product of creative activity of a subject of speech who focuses in one way or another on the interlocutor and actualizes in some co(n)texte a preferential synonymic structure semantically approaching to the systemic (linguistic) pivotal construction. The secondary systemic synonymic constructions that are realized by the speaker in others communicative situations and are others syntactical structures and different levels of semantic similarity with preferential and pivotal constructions maintain the helical semantic and syntactical rapports with the last. This fact allow to reveal the degree of interconditionality and intredetermination of all the components of field of emergent meanings of utterances with syntactical synonymy.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛепетюха А. В. Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов : філологічні та педагогічні науки / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна ; [редкол.: І. С. Шевченко (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2016. – Вип. 84. – С. 51–56.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1601
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразінаuk_UA.UTF-8
dc.subjectроманська філологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectемерджентне значенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовленнєва інноваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпреференціальна структураuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинтаксична синоніміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстрижнева конструкціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectроманская филологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectэмерджентное значениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectречевая инновацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпреференциальная структураuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинтаксическая синонимияuk_UA.UTF-8
dc.subjectстерж­невая конструкцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectromance philologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectemergent meaninguk_UA.UTF-8
dc.subjectdiscourse innovationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreferential structureuk_UA.UTF-8
dc.subjectsyntactical synonymyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpivotal constructionuk_UA.UTF-8
dc.titleСинтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСинтаксическая синонимия как речевая инновация (на материале современной французской художественной прозы)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSyntactical synonymy as a discourse innovation (on the material of Modern French Fiction)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лепетюха А. В.pdf
Розмір:
537.98 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: