Виразне читання як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: проблеми і шляхи вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ХНПУ
Анотація
У статті зазначено, що одним із пріоритетних завдань підготовки вчителя початкових класів є формування його професійної компетентності. Однак рівень підготовки випускників педагогічних навчальних закладів різного рівня акредитації, на жаль, часто не відповідає сучасним потребам. Одна з причин такого стану пов’язана з особливостями вибору місця навчання. Сучасний абітурієнт подає документи відразу до багатьох навчальних закладів на кілька абсолютно різних напрямів. І тоді, під час навчання дуже часто виникає почуття нереалізованості, "нелюбові" до обраної професії. Перспективним напрямом вирішення поставленої проблеми є активна практика виразного педагогічного читання перед дитячою аудиторією, що дозволяє вирішити відразу кілька завдань: розширення читацького кругозору майбутніх учителів, підвищення загальної культури, накопичення позитивного досвіду взаємодії з дітьми, розвиток умінь читця. В статье указано, что одной из приоритетных задач подготовки учителя начальных классов является формирования его профессиональной компетентности. Однако уровень подготовки выпускников педагогических учебных заведений разного уровня аккредитации, к сожалению, часто не соответствует современным потребностям. Одна из причин такого положения связана с особенностями выбора места обучения. Современный абитуриент подает документы сразу в многих учебных заведений на несколько совершенно разных направлений. И тогда, во время учебы очень часто возникает чувство нереализованности, "нелюбви" к выбранной профессии. Перспективным направлением решения поставленной проблемы является активная практика выразительного педагогического чтения перед детской аудиторией, она позволяет решить сразу несколько задач: расширение читательского кругозора будущих учителей, повышение общей культуры, накопления положительного опыта взаимодействия с детьми, развитие умений чтеца. The article states that one of the priority tasks of primary teacher preparation is the formation of his / her professional competence. However, the level of training of graduates of pedagogical educational establishments of different levels of accreditation, unfortunately, often does not meet the modern needs. One of the reasons for this condition is the peculiarities of choosing a place of study. The modern entrant submits documents directly to many educational institutions in several completely different directions. And then, during training very often there is a feeling of unrealized, "unloved" to the chosen profession. A promising direction for solving this problem is the active practice of expressive pedagogical reading in front of a children's audience, which allows you to solve several tasks at once: expanding the readership of future teachers, improving the general culture, accumulating a positive experience of interaction with children, the development of reading skills.
Опис
Ключові слова
виразне читання, професійна компетентність, читацька культура, експериментальний проект, выразительное чтение, профессиональная компетентность, читательская культура, экспериментальный проект, expressive reading, professional competence, reader culture, pilot project
Цитування
Ємець А. А. Виразне читання як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи : проблеми і шляхи вирішення / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Збірник наукових праць І Міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції «Голос представників голосомовних професій : актуальні проблеми, досвід та інновації». - Харків : ХНПУ, 2019. – С. 37–40.