Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3091
Title: Виразне читання як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: проблеми і шляхи вирішення
Other Titles: Выразительное чтение как составляющая профессиональной подготовки будущего учителя начальной школы: проблемы и пути решения
Strong reading as a component of professional training for a future primary school teacher: problems and ways to solve
Authors: Ємець, А. А.
Коваленко, О. М.
Емец, А. А.
Коваленко, О. Н.
Yemets, А. А.
Kovalenko, O. M.
Keywords: виразне читання
професійна компетентність
читацька культура
експериментальний проект
выразительное чтение
профессиональная компетентность
читательская культура
экспериментальный проект
expressive reading
professional competence
reader culture
pilot project
Issue Date: 16-Apr-2019
Publisher: Видавництво ХНПУ
Citation: Ємець А. А. Виразне читання як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи : проблеми і шляхи вирішення / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Збірник наукових праць І Міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції «Голос представників голосомовних професій : актуальні проблеми, досвід та інновації». - Харків : ХНПУ, 2019. – С. 37–40.
Abstract: У статті зазначено, що одним із пріоритетних завдань підготовки вчителя початкових класів є формування його професійної компетентності. Однак рівень підготовки випускників педагогічних навчальних закладів різного рівня акредитації, на жаль, часто не відповідає сучасним потребам. Одна з причин такого стану пов’язана з особливостями вибору місця навчання. Сучасний абітурієнт подає документи відразу до багатьох навчальних закладів на кілька абсолютно різних напрямів. І тоді, під час навчання дуже часто виникає почуття нереалізованості, "нелюбові" до обраної професії. Перспективним напрямом вирішення поставленої проблеми є активна практика виразного педагогічного читання перед дитячою аудиторією, що дозволяє вирішити відразу кілька завдань: розширення читацького кругозору майбутніх учителів, підвищення загальної культури, накопичення позитивного досвіду взаємодії з дітьми, розвиток умінь читця. В статье указано, что одной из приоритетных задач подготовки учителя начальных классов является формирования его профессиональной компетентности. Однако уровень подготовки выпускников педагогических учебных заведений разного уровня аккредитации, к сожалению, часто не соответствует современным потребностям. Одна из причин такого положения связана с особенностями выбора места обучения. Современный абитуриент подает документы сразу в многих учебных заведений на несколько совершенно разных направлений. И тогда, во время учебы очень часто возникает чувство нереализованности, "нелюбви" к выбранной профессии. Перспективным направлением решения поставленной проблемы является активная практика выразительного педагогического чтения перед детской аудиторией, она позволяет решить сразу несколько задач: расширение читательского кругозора будущих учителей, повышение общей культуры, накопления положительного опыта взаимодействия с детьми, развитие умений чтеца. The article states that one of the priority tasks of primary teacher preparation is the formation of his / her professional competence. However, the level of training of graduates of pedagogical educational establishments of different levels of accreditation, unfortunately, often does not meet the modern needs. One of the reasons for this condition is the peculiarities of choosing a place of study. The modern entrant submits documents directly to many educational institutions in several completely different directions. And then, during training very often there is a feeling of unrealized, "unloved" to the chosen profession. A promising direction for solving this problem is the active practice of expressive pedagogical reading in front of a children's audience, which allows you to solve several tasks at once: expanding the readership of future teachers, improving the general culture, accumulating a positive experience of interaction with children, the development of reading skills.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3091
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ємець, Коваленко.pdf337.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.