Особливості вдосконалення студентоорієнтованого викладання в онлайн-середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто особливості відкритого дистанційного навчання, які обумовлені впровадженням системних змін щодо реалізації принципів соціального виміру. Особливу увагу приділено якісним трансформаціям стосовно демократизації доступу до цифрової культурної спадщини як ключового рушія підтримки інклюзивності у розв’язанні актуальних проблем освіти. В работе рассмотрены особенности открытого дистанционного обучения, которые обусловлены внедрением системных изменений по реализации принципов социального измерения. Особое внимание уделено качественным трансформациям относительно демократизации доступа к цифровому культурному наследию как ключевому двигателя поддержки инклюзивности в решении актуальных проблем образования. We consider the features of open distance learning that due to the systemic changes to implement the principles of the social dimension. Particular attention is paid to qualitative transformation concerning the democratization of digital cultural heritage as key driver of supporting inclusiveness in solving actual problems of education.
Опис
Ключові слова
відкрите ліцензування, соціальний вимір, освітні ресурси, культурна спадщина, гнучкість, открытое лицензирование, социальное измерение, образовательные ресурсы, культурное наследие, гибкость, open licensing, social dimension, educational resources, cultural heritage, flexibility
Цитування
Олійник Т. О. Особливості вдосконалення студентоорієнтованого викладання в онлайн-середовищі / Т. О. Олійник, М. Е. Пісоцька, П. Є. Минко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С.119 –123.