Навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу «Навчання грамоти» в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ХНПУ
Анотація
В статті зазначено, що ідеологією реформи освіти є концепція «Нової української школи» (НУШ) — школи компетентностей, котрі розглядаються як «динамічна комбінація знань, умінь і цінностей, що визначають здатність особи успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити подальшу навчальну діяльність». Серед ключових компетентностей, які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя, першим названо вільне володіння державною мовою, що підкреслює значущість мовно-літературної галузі, вивчення української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти. В статье указано, что идеологией реформы образования является концепция «Новой украинской школы» (НУШ) - школы компетенций, которые рассматриваются как «динамическая комбинация знаний, умений и ценностей, определяющих способность личности успешно решать жизненные проблемы, проводить дальнейшую учебную деятельность» . Среди ключевых компетентностей, которые способны обеспечить личностную реализацию и жизненный успех в течение всей жизни, первым названо свободное владение государственным языком, что подчеркивает значимость культурно-литературной области, изучение украинского языка и литературы в учреждениях общего среднего образования. The article states that the ideology of educational reform is the concept of the New Ukrainian School (NUSH) - a school of competencies, which is seen as a “dynamic combination of knowledge, skills and values ​​that determine a person's ability to successfully solve life's problems, pursue further learning activities” . Among the key competences that can ensure personal realization and lifelong success, the first one is fluent in the state language, which emphasizes the importance of the linguistic and literary field, the study of the Ukrainian language and literature in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
навчання грамоти, Нова українська школа, навчальний посібник, підручник, голосний звук, навичка письма, навичка читання, обучение грамоте, Новая украинская школа, учебное пособие, учебник, гласный звук, навык письма, навык чтения
Цитування
Цепова І. В. Навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу «Навчання грамоти» в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової школи / І. В. Цепова // Новий колегіум. - Харків : ХНПУ, 2019. – №1 – С. 27–33.