Ставлення до навчання студентів з низьким рівнем академічної мотивації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, видавництво "Діса плюс"
Анотація
Монографія присвячена дослідженню емоційного ставлення до навчання у студентів з низьким рівнем академічної мотивації. У роботі подано теоретичний огляд проблеми емоційного ставлення до навчання та навчальної мотивації, розроблено комплекс психодіагностики потреб студентів, що задовольняються у навчально-професійній діяльності. Показано типологію академічної мотивації студентів та її взаємну обумовленість з емоційним ставленням до навчання. Розроблено програму оптимізації ставлення до навчання студентів та формування зрілих форм академічної мотивації, ефективність якої доведено. Монография посвящена исследованию эмоционального отношения к учебе у студентов с низким уровнем академической мотивации. В работе представлены теоретический обзор проблемы эмоционального отношения к учебе и учебной мотивации, разработан комплекс психодиагностики потребностей студентов, которые удовлетворяются в учебно-профессиональной деятельности. Показано типологию академической мотивации студентов и ее взаимную обусловленность с эмоциональным отношением к учебе. Разработана программа оптимизации отношение к учебе студентов и формирования зрелых форм академической мотивации, эффективность которой доказана. The monograph is devoted to the study of the emotional attitude to learning among students with a low level of academic motivation. The paper presents a theoretical review of the problem of emotional attitude to learning and educational motivation, developed a complex of psychodiagnostics of students' needs, which are satisfied in educational and professional activities. The typology of academic motivation of students and its interdependence with an emotional attitude to learning are shown. A program has been developed to optimize students' attitude to learning and the formation of mature forms of academic motivation, the effectiveness of which has been proven.
Опис
Ключові слова
ставлення, навчання, студенти, мотивація, емоціїї, губристична мотивація, академічна мотивація, типологія мотивації студентів, методика психодіагностики потреб, емоційне ставлення до навчання, отношение, обучение, студенты, губристическая мотивация, академическая мотивация, типология мотивации студентов, методика психодиагностики потребностей, эмоциональное отношение к обучению, attitude, teaching, students, motivation, emotions, hubristic motivation, academic motivation, навчальна мотивація, typology of student motivation, methods of psychodiagnostics of needs, emotional attitude to learning
Цитування
Кузнєцов М. А. Ставлення до навчання у студентів з нимзьким рівнем академічної мотиавації : монографія / М. А. Кузнєцов, К. І. Фоменко, Л. О. Жданюк / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2019. – 153 с.