Розвиток інституційної складової інноваційної системи: цінний міжнародний досвід і напрями його реалізації в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Анотація
Питання інноваційного розвитку економіки України стало основною темою обговорень і дискусій експертів за останні десятиріччя. Теза про те, що інноваційна спрямованість багато в чому визначає ключові параметри розвитку різних економічних систем, приймається сьогодні не тільки теоретиками, але й практиками, а тим більше представниками державних і законодавчих структур. Президентом і Урядом України за останні роки затверджено ряд нормативних актів, а також цільових програм, спрямованих на стимулювання інноваційних процесів в країні, на формування інноваційної системи України сучасного типу. Крім того, великі кроки у сфері регулювання і підтримки інноваційної діяльності здійснюють керівні підрозділи підприємств. Тому реалізація ухвалених стратегій потребує науково-методологічного обґрунтування їх практичних результатів з урахуванням міжнародного досвіду досягнень у цій сфері. Вопрос инновационного развития экономики Украины стал основной темой обсуждений и дискуссий экспертов в последние десятилетия. Тезис о том, что инновационная направленность во многом определяет ключевые параметры развития различных экономических систем, принимается сегодня не только теоретиками, но и практиками, а тем более представителями государственных и законодательных структур. Президентом и Правительством Украины за последние годы утвержден ряд нормативных актов, а также целевых программ, направленных на стимулирование инновационных процессов в стране, на формирование инновационной системы Украины современного типа. Кроме того, большие шаги в сфере регулирования и поддержки инновационной деятельности предпринимают руководящие подразделения предприятий. Поэтому реализация стратегий требует научно-методологического обоснования их практических результатов с учетом международного опыта достижений в этой сфере. The issue of innovative development of Ukraine's economy has become the main topic of discussion and discussion of experts in recent decades. The thesis that the innovation orientation largely determines the key parameters of the development of various economic systems, is accepted today not only by theorists but also by practitioners, and even more so by representatives of state and legislative structures. In recent years, the President and the Government of Ukraine have approved a number of regulations, as well as targeted programs aimed at stimulating innovation processes in the country, the formation of a modern innovation system of Ukraine. In addition, major steps in the field of regulation and support of innovation are carried out by the management of enterprises. Therefore, the implementation of the adopted strategies requires scientific and methodological substantiation of their practical results, taking into account the international experience of achievements in this field.
Опис
Ключові слова
інноваційний інститут, інноваційна діяльність, типи інститутів інноваційної економіки, інноваційна інфраструктура, державна підтримка, инновационный институт, инновационная деятельность, типы институтов инновационной экономики, инновационная инфраструктура, государственная поддержка, innovation institute, іnnovation activity, types of institutes of innovation economy, innovation infrastructure, state support
Цитування
Соляр В. В. Розвиток інституційної складової інноваційної системи: цінний міжнародний досвід і напрями його реалізації в Україні / В. В. Соляр, А. І. Бурдика, С. А. Пилипов // Економіка. Управління. Інновації. Сер.: Економічні науки [Електронне видання]. – 2021. – №1(28). – С. 1–14.