ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГРОМАДЯН, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми соціально-психологічної реабілітації громадян, постраждалих внаслідок військових дій. Висвітлено суть соціально-психологічної реабілітації, спрямованої на корекцію психологічного стану особистості, відновлення її життєвої та соціальної активності, порушеної внаслідок переживання тривалих психотравмуючих подій. Така діяльність спрямована на розвиток здатності населення до самореабілітації, що потребує надання своєчасної соціально-педагогічної підтримки, спрямованої на відновлення психічного здоров’я особистості, подолання апатії, наснаження людини, відновлення її ресурсного стану, здатності досягати значущі цілі; стимулювання до особистісного розвитку, налагодження стосунків, подолання почуття відчуженості; попередження виникнення стресових розладів, проявів узалежненої чи девіантної поведінки. Обґрунтовано основні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціально-психологічної реабілітації громадян, постраждалих внаслідок війни. The article is dedicated to highlighting the current problem of social and psychological rehabilitation of citizens injured as a result of military operations. The essence of socio-psychological rehabilitation, aimed at correcting the psychological state of the individual, restoring his vital and social activity, disrupted as a result of experiencing long-term psychotraumatic events, is highlighted. Such activities are aimed at developing person’s ability to self-rehabilitate, which requires providing timely socio-pedagogical support aimed at restoring the individual’s mental health, restoring his resource state, and ability to achieve significant goals; stimulation of personal development, establishment of relationships, prevention of stress disorders, addictive or deviant behavior. The main areas of training of future specialists in the social field for the social and psychological rehabilitation of citizens affected by the war are substantiated.
Опис
Ключові слова
реабілітація, соціально-психологічна реабілітація, фахівці соціальної галузі, професійна підготовка, rehabilitation, socio-psychological rehabilitation, specialists in the social field, professional training
Цитування
Діденко Д. А. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціально-психологічної реабілітації громадян, постраждалих внаслідок військових дій / Д. А. Діденко, Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 78–85.