Формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, вивчення мотивації студентів до занять фізичним вихованням у закладах вищої освіти I-II рівнів акредитації сприятиме визначенню параметрів зовнішнього педагогічного впливу на процес формування в студентської молоді стійкого інтересу до таких занять й усвідомлення їх необхідності для зміцнення здоров’я й підтримання гарного самопочуття. Таким образом, изучение мотивации студентов к занятиям физическим воспитанием в учреждениях высшего образования I-II уровней аккредитации будет способствовать определению параметров внешнего педагогического воздействия на процесс формирования в студенческой молодежи устойчивого интереса к таким занятиям и осознание их необходимости для укрепления здоровья и поддержания хорошего самочувствия. Thus, the study of students' motivation for physical education in higher education institutions of I-II levels of accreditation will help determine the parameters of the external pedagogical impact on the formation of steady interest in such classes in students and their awareness of the need to improve health and maintain good health.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, мотивація, студенти, заклади вищої освіти, магістерські роботи, физическое воспитание, мотивация, студенты, высшие учебные заведения, магистерские работы, physical education, motivation, students, higher education institutions, master's work
Цитування
Зеленський Б. Р. Формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації / Б. Р. Зеленський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 556–559.