ПРОСТОРОВІ, ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведені педагогічні спостереження та методи комплексної діагностики особливостей і недоліків розвитку учнів із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) та порушенням формування писемного мовлення (ПФПМ) на уроках рідної мови та на логопедичних заняттях. Труднощі формування та порушення писемного мовлення пов’язані з недорозвиненням вищих психічних функцій внаслідок перинатальної органічної патології ЦНС, яка в дошкільний період розвитку дитини часто сполучалася зі зниженими ресурсами соматичного здоров’я та низькими можливостями компенсаторно-розвивального впливу соціальних факторів. Для успішного розв’язання навчально-виховних та корекційно-розвивальних цілей має бути доцільним використання всіх ресурсів корекційно-розвивального освітнього середовища. Просторові, здоров’язбережувальні, соціально-психологічні ресурси в сукупності з ключовими ресурсами – дидактичними, мають сприяти розв’язанню основних завдань корекційно-розвивального освітнього середовища: формуванню навичок усного і писемного мовлення, профілактиці та усуненню порушень читання та письма, зміцненню здоров’я дітей. В статье приведены педагогические наблюдения и методы комплексной диагностики особенностей и недостатков развития учащихся с общим недоразвитием речи (ОНР) и нарушениями формирования письменной речи (НФПР) на уроках родного языка и на логопедических занятиях. Трудности формирования и нарушения письменной речи связаны с недоразвитием высших психических функций вследствие перинатальной органической патологии ЦНС, которая в дошкольный период развития ребенка часто сочеталась со сниженными ресурсами соматического здоровья и низкими возможностями компенсаторно-развивающего воздействия социальных факторов. Для успешного решения учебно-воспитательных и коррекционно-развивающих целей должно быть целесообразным использование всех ресурсов коррекционно-развивающей образовательной среды. Пространственные, здоровьесберегающие социально-психологические ресурсы в совокупности с ключевыми ресурсами – дидактическими, должны содействовать решению основных задач коррекционно-развивающей образовательной среды: формированию навыков устной и письменной речи, профилактике и устранению нарушений чтения и письма, укреплению здоровья детей.
Опис
Ключові слова
здоров’язбереження, писемне мовлення, порушення читання, порушення письма, здравоохранение, письменная речь, нарушение чтения, нарушение письма, health system, written speech, violation reading, violation letters
Цитування
Голуб Н. М. Просторові, здоров'язбережувальні, соціально-психологічні ресурси корекційно-розвивального освітнього середовища для дітей з порушеннями формування писемного мовлення / Н. М. Голуб // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 619–624.