Диференціальні рівняння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид. СПДФО Прокопенко Г. Є.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуті методичні рекомендації щодо вивчення змістовних модулів (I–IV) з курсу «Диференціальні рівняння». Подані розробки планів-конспектів лекцій, практичних та індивідуальних завдань та модульних контрольних робіт. Посібник підготовлено відповідно до діючої навчальної програми з курсу «Диференціальні рівняння». Видання адресовано викладачам, студентам природничо-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. В учебном пособии рассмотрены методические рекомендации по изучение содержательных модулей (I - IV) по курсу «Дифференциальные уравнения». Представленные разработки планов-конспектов лекций, практических и индивидуальных заданий и модульных контрольных работ. Пособие подготовлено в соответствии с действующей учебной программы по курсу «Дифференциальные уравнения». Издание адресовано преподавателям, студентам естественно-математических специальностей высших педагогических учебных заведений. In the training manual reviewed guidelines for he study of content modules (I - IV) in the course "Differential Equations". Presented development plans, summaries of lectures, practical and individual assignments and modular tests. The manual is prepared in accordance with the current curriculum for the course "Differential Equations". The publication is addressed to teachers, students of natural and mathematical specialties of higher pedagogical educational institutions.
Опис
Ключові слова
математика, диференціальні рівняння, змістовні модулі, плани-конспекти лекцій, практичні завдання, модульні контрольні роботи, математика, дифференциальные уравнения, содержательные модули, планы-конспекты лекций, практические задачи, модульные контрольные работы, mathematics, differential equations, content modules, lecture notes, practical tasks, modular test papers
Цитування
Диференціальні рівняння : навч.-метод. посіб. для студ. природн.-мат. спец. педагогічних вищ. навч. закл. / В. Г. Моторіна, А. Ю. Пуди, А. І. Прокопенко, Н. П. Стогній ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 210 с.