Настільні ігри у процесі розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого шкільного віку зі ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено особливості застосування настільних ігор розмовного жанру як прийому розвитку зв’язного мовлення учнів молодших класів із затримкою психічного розвитку. Проведено констатувальний, формувальний та контрольний експерименти. За результатами констатуючого експерименту було встановлено два види проявів порушень зв'язного мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: порушення, що виявляються у володінні мінімальною одиницею зв'язного мовлення – реченням , що набувало ще більшої виразності в процесі текстової діяльності; порушення, що виявляються переважно у оволодінні дітьми навичками складання різних видів оповідання. The article investigates the features of application board games of conversational genre as a method of development of connected speech of pupils of junior classes with mental retardation. The stating, formative and control experiments were conducted. experiments were conducted. According to the results of the stating experiment, two types of manifestations of types of manifestations of disorders of coherent speech in primary schoolchildren with mental mental development: violations manifested in the possession of a minimum unit of coherent speech – a sentence, which became even more pronounced in the the process of textual activity; violations manifested mainly in the mastery of children's skills of composing different types of stories.
Опис
Ключові слова
настільні ігри, затримка психічного розвитку, розвиток мовлення, діти молодшого шкільного віку, board games, mental retardation, speech development, children of primary school age
Цитування
Дорожко І. І. Настільні ігри у процесі розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого шкільного віку зі ЗПР / І. І. Дорожко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 43–45.