Рухливі ігри як засіб фізичного розвитку глухих дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання рухливих ігор, які є засобом фізичного розвитку глухих дошкільників. Основними завданнями в роботі з дітьми, які мають вади слуху по застосуванню ігор з елементами спорту є загальний розвиток дитини, оздоровлення її організму, розвиток руху, рухових можливостей і фізичних якостей, виховання любові та інтересу до різних видів фізичних вправ. В статье рассмотрено использование подвижных игр, являющихся средством физического развития глухих дошкольников. Основными задачами в работе с детьми, имеющими недостатки слуха относительно применения игр с элементами спорта, является общее развитие ребенка, оздоровление его организма, развитие движения, двигательных возможностей и физических качеств, воспитание любви и интереса к разным видам физических упражнений. In his article the use of movement games as a means of physical development of deaf preschool children is considered. The tasks in work with hearing-impaired children regarding the use of games with elements of sport are the general development of the child, health improvement of their organism, development of movement, motor capabilities and physical qualities, fostering love and interest in various types of physical exercises.
Опис
Ключові слова
рухливі ігри, фізичний розвиток, глухі, порушення слуху, дошкільники, подвижные игры, физическое развитие, глухие, нарушение слуха, дошкольники, mobile games, physical development, deaf people, hearing impairment, preschoolers
Цитування
Козачек Н. О. Рухливі ігри як засіб фізичного розвитку глухих дошкільників / Н. О. Козачек // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 292–295.