Духовна еволюція людини як напрям збереження і розвитку людства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Автор доходить висновку, що духовний розвиток — це процес свідомого самовдосконалення особистості в руслі Краси, Доброти та Істини, гармонізації поведінки і способу життя, збагачення духовних придбань людства результатами власної діяльності. Духовний потенціал накладає відбиток на всі підструктури особистості, яка потенційно виступає регулятором високодуховної діяльності та поведінки людини. Автор приходит к выводу, что духовное развитие — процесс сознательного самосовершенствования личности в русле Красоты, Доброты и Истины, гармонизации поведения и образа жизни, обогащения духовных приобретений человечества результатами собственной деятельности. Духовный потенциал накладывает отпечаток на все подструктуры личности, потенциально выступающей регулятором высокодуховной деятельности и поведения человека. The author comes to the conclusion that spiritual development is a process of conscious self-improvement of an individual in the mainstream of Beauty, Kindness and Truth, harmonization of behavior and lifestyle, enrichment of the spiritual gains of mankind with the results of his own activities. Spiritual potential leaves an imprint on all substructures of the personality, potentially acting as a regulator of highly spiritual activities and human behavior.
Опис
Ключові слова
духовна еволюція, вдосконалення, розвиток людства, людина, духовная эволюция, усовершенствование, развитие человечества, человек, spiritual evolution, improvement, human development, person
Цитування
Бойчук Ю. Д. Духовна еволюція людини як напрям збереження і розвитку людства / Ю. Д. Бойчук, М. С. Гончаренко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 82–91.