ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто окремі аспекти проблеми розвитку риторичної культури педагога. На основі аналізу лекторсько-ораторської діяльності видатних представників історичної науки автором визначено основні складові риторичної культури сучасного викладача історії. Доводиться необхідність розробки педагогічної системи розвитку риторичних якостей викладачів цієї дисципліни як на етапі підготовки до професійної діяльності так і під час її здійснення. В статье рассмотрены отдельные аспекты проблемы развития риторической культуры педагога. На основе анализа лекторско-ораторской деятельности выдающихся представителей исторической науки автором определены основные составляющие риторической культуры современного преподавателя истории. Доказывается необходимость разработки педагогической системы развития риторических качеств преподавателей этой дисциплины как на этапе подготовки к профессиональной деятельности так и во время ее осуществления. The article considers some aspects of the development of the teacher’s rhetorical culture. The author has defined the main components of the modern-history-teacher rhetorical culture based on the analysis of lections and oratorical works of prominent representatives of historical science. The necessity of formulation of the pedagogical system of the development of the history-teacher rhetorical qualities both at the stage of preparation for professional activity and during its implementation is proved.
Опис
Ключові слова
риторика, риторична культура, лекторська майстерність, викладач історії, риторическая культура, лекторское мастерство, преподаватель истории, rhetoric, rhetorical culture, lecturing skills, history teacher
Цитування
Будянський Д. В. До проблеми розвитку риторичної культури викладачів історії / Д. В. Будянський // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 21–26.