ПСИХОЛОГІЯ МОНЕТАРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії наведені результати дослідження особистісно-вікового аспекту психології грошей та схильностей до побудови монетарної кар’єри у студентів. Проведено узагальнення та систематизацію наукових підходів до проблеми ставлення до грошей у системі відносин особистості юнацького віку. Представлено методичний комплекс дослідження психолого-педагогічних передумов ставлення до грошей у системі відношень особистості. Розкрито характеристики виявлених монетарних типів, властивих особистості юнацького віку. Подано авторську розвивально-корекційну програму формування конструктивного ставлення до грошей особистості юнацького віку. Додатки містять психодіагностичний комплекс, який можна використовувати психологами в наукових дослідженях, практичній роботі та консультаційній практиці. The monograph presents the results of a study of the personality and age aspect of the psychology of money and the tendency to build a monetary career among of students. The article generalises and systemises scientific approaches to the problem of attitudes towards money in the system of relations of a youthful personality. A methodical complex of research of psychological and pedagogical prerequisites of attitude to money in the system of personality relations is presented. The characteristics of the identified monetary types inherent in the personality of adolescence are revealed. The author's own developmental and corrective programme for the formation of a constructive attitude to money in the youthful personality is presented. The appendices contain a psychodiagnostic complex that can be used by psychologists in scientific research, practical work and counselling practice.
Опис
Ключові слова
психологія юнацького віку, психологія особистості, ставлення до грошей, монетарна поведінка, монографія, youth psychology, personality psychology, attitude to money, monetary behavior, monograph
Цитування
Нікітіна О. П. Психологія монетарної спрямованості особистості : [монографія] / О. П. Нікітіна, Т. Б. Хомуленко, А. Д. Іванченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 349 с. : табл., іл.