ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА НАПРИКІНЦІ 50-Х – 90-Х РР. ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во «ІнтерГрафіка», Полтава
Анотація
Стаття присвячена аналізу основних етапів Спільної аграрної політики Європейського економічного співтовариства (Європейського Союзу) наприкінці 50-х ‒ 90-ті рр. ХХ ст., виявленню їх особливостей, а також визначенню впливу Великої Британії на реформування цієї складової інтеграційних процесів. Автор приходить до висновків, що країни-лідери ЄС, в тому числі й Велика Британія, з огляду на значні економічні можливості та незначну частку свого аграрного сектору у ВНП, повинні послабити свій протекціонізм у відношенні до власних аграріїв, зменшити увагу до сільського господарства, переорієнтувавши бюджетні витрати на розвиток промисловості та сфери послуг. Статья посвящена анализу основных этапов Общей аграрной политики Европейского экономического сообщества (Европейского Союза) в конце 50-х – 90-е гг. ХХ в., выявлению их особенностей, а также определению влияния Великобритании на реформирование этой составляющей интеграционных процессов. Автор приходит к выводам, что страны-лидеры ЕС, в том числе и Великобритания, учитывая большие экономические возможности и незначительную долю своего аграрного сектора в ВНП, должны ослабить свой протекционизм в отношении собственных аграриев, уменьшить внимание к сельскому хозяйству, переориентировав бюджетные расходы на развитие промышленности и сферы услуг. The article is devoted to the analysis of the main stages of the European Economic Community’s (the European Union’s) Common Agricultural Policy at the end of the 50s ‒ 90s of the XXth century, to identifying their features and determining the UK’s influence on reforming of this component of integration processes. The author concludes that the EU leading countries, including the UK, which had the great economic opportunities and the small share of their agricultural sector in the GNP, have to weaken their protectionism regarding their own farmers, to reduce their attention to agriculture and reorient their budget expenditures on the development of industry and services.
Опис
Ключові слова
Європейське економічне співтовариство, Європейський Союз, інтеграційні процеси, Спільна аграрна політика, Валовий національний продукт, протекціонізм, бюджетні витрати, Европейское экономическое сообщество, Европейский Союз, интеграционные процессы, Общая аграрная политика, Валовой национальный продукт, протекционизм, бюджетные расходы, the European Economic Community, the European Union, integration processes, Common Agricultural Policy, Gross National Product, protectionism, budget expenditures
Цитування
Ямпольська Л. М. Основні тенденції розвитку спільної аграрної політики Європейського співтовариства наприкінці 50-х – 90-х рр. ХХ ст. / Л. М. Ямпольська // Наукові дослідження – теорія та експеримент’ 2008 : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 19–21 трав. 2008 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 4. – С. 75‒79.