Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2483
Title: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА НАПРИКІНЦІ 50-Х – 90-Х РР. ХХ СТ.
Other Titles: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В КОНЦЕ 50-Х – 90-Е ГГ. ХХ В.
THE MAIN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN COMMUNITY’S COMMON AGRICULTURAL POLICY AT THE END OF THE 50s ‒ 90s OF THE XXth CENTURY.
Authors: Ямпольська, Л. М.
Ямпольская, Л. Н.
Yampolska, L. M.
Keywords: Європейське економічне співтовариство
Європейський Союз
інтеграційні процеси
Спільна аграрна політика
Валовий національний продукт
протекціонізм
бюджетні витрати
Европейское экономическое сообщество
Европейский Союз
интеграционные процессы
Общая аграрная политика
Валовой национальный продукт
протекционизм
бюджетные расходы
the European Economic Community
the European Union
integration processes
Common Agricultural Policy
Gross National Product
protectionism
budget expenditures
Issue Date: 21-May-2008
Publisher: Вид-во «ІнтерГрафіка», Полтава
Citation: Ямпольська Л. М. Основні тенденції розвитку спільної аграрної політики Європейського співтовариства наприкінці 50-х – 90-х рр. ХХ ст. / Л. М. Ямпольська // Наукові дослідження – теорія та експеримент’ 2008 : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 19–21 трав. 2008 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 4. – С. 75‒79.
Abstract: Стаття присвячена аналізу основних етапів Спільної аграрної політики Європейського економічного співтовариства (Європейського Союзу) наприкінці 50-х ‒ 90-ті рр. ХХ ст., виявленню їх особливостей, а також визначенню впливу Великої Британії на реформування цієї складової інтеграційних процесів. Автор приходить до висновків, що країни-лідери ЄС, в тому числі й Велика Британія, з огляду на значні економічні можливості та незначну частку свого аграрного сектору у ВНП, повинні послабити свій протекціонізм у відношенні до власних аграріїв, зменшити увагу до сільського господарства, переорієнтувавши бюджетні витрати на розвиток промисловості та сфери послуг. Статья посвящена анализу основных этапов Общей аграрной политики Европейского экономического сообщества (Европейского Союза) в конце 50-х – 90-е гг. ХХ в., выявлению их особенностей, а также определению влияния Великобритании на реформирование этой составляющей интеграционных процессов. Автор приходит к выводам, что страны-лидеры ЕС, в том числе и Великобритания, учитывая большие экономические возможности и незначительную долю своего аграрного сектора в ВНП, должны ослабить свой протекционизм в отношении собственных аграриев, уменьшить внимание к сельскому хозяйству, переориентировав бюджетные расходы на развитие промышленности и сферы услуг. The article is devoted to the analysis of the main stages of the European Economic Community’s (the European Union’s) Common Agricultural Policy at the end of the 50s ‒ 90s of the XXth century, to identifying their features and determining the UK’s influence on reforming of this component of integration processes. The author concludes that the EU leading countries, including the UK, which had the great economic opportunities and the small share of their agricultural sector in the GNP, have to weaken their protectionism regarding their own farmers, to reduce their attention to agriculture and reorient their budget expenditures on the development of industry and services.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2483
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.