До питання про педагогічний більдунг як форма навчання дорослих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua"; SSPG Publish, Stockholm, Sweden
Анотація
Ефективність процесу викладання безпосередньо залежить від особистості педагога, його суб’єктивного відчуття власної реалізованості та задоволеності професією. В даній статті створено модель педагогічного більдунгу – гуртка колективної індивідуальної діяльності для педагогів, в якому стають можливими інтеграція особистого й професійного досвіду педагогів та налагодження процесу комунікації усередині професійних угрупувань. Зазначена модель окреслена у категоріях мети, бачення та принципів реалізації: змісту, методу, контексту та ролей. Эффективность процесса преподавания напрямую зависит от личности педагога, его субъективного ощущения собственной реализованности и удовлетворенности профессией. В данной статье создана модель педагогического бильдунга – кружка коллективной индивидуальной деятельности для педагогов, в котором становятся возможны интеграция личного и профессионального опыта педагогов и налаживание процесса коммуникации внутри профессиональных группировок. Указанная модель обозначена в категориях целей, видения и принципов реализации: содержания, метода, контекста и ролей.The effectiveness of the teaching process directly depends on the personality of the teacher, his subjective sense of self-realization and satisfaction with the profession. This article creates a model of pedagogical building - a circle of collective individual activity for teachers, which makes it possible to integrate personal and professional experience of teachers and establish a process of communication within professional groups. This model is outlined in the categories of purpose, vision and principles of implementation: content, method, context and roles.
Опис
Ключові слова
навчання дорослих, більдунг, професійна підготовка, обучение взрослых, бильдунг, профессиональная подготовка, adult learning, building, professional training
Цитування
Філатова Л. С. До питання про педагогічний більдунг як форма навчання дорослих / Л. С. Філатова, Д. О. Ємець // Modern science: innovations and prospects : рroceedings of the 2nd International scientific and practical conference, Stockholm, November 7-9, 2021. – Stockholm : SSPG Publish, Stockholm, 2021. – Р. 505–510.