ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1996–1997 РР.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена трансформації консолідованих договорів про створення Європейського Союзу (Маастрихтських угод 7 лютого 1992 р.) на Міжурядовій конференції держав-членів ЄС у Турині (1996‒1997), зокрема питанням розвитку Економічного і валютного союзу (ЕВС), спільної соціальної політики, стратегії політичного співробітництва, визначенню місця Західноєвропейського Союзу (ЗЄС) у системі зовнішньої політики та безпеки ЄС. Проект договору, підготовлений у процесі роботи конференції, в цілому був схвалений у червні 1997 р. на сесії Європейської Ради в Амстердамі і став новою цеглиною в будівництві ЄС. Проблемою даної наукової розвідки є аналіз позиції Великої Британії, яка виконувала роль «фільтру» в прийнятті рішень стосовно перспектив інтеграції, вказуючи на перестороги від участі в тотальних процесах європейського будівництва. Статья посвящена трансформации консолидированных договоров о создании Европейского Союза (Маастрихтских соглашений 7 февраля 1992 г.) на Межправительственной конференции государств-членов ЕС в Турине (1996‒1997), в частности вопросам развития Экономического и валютного союза (ЭВС), общей социальной политики, стратегии политического сотрудничества, определению места Западноевропейского союза (ЗЕС) в системе внешней политики и безопасности ЕС. Проект договора, подготовленный в процессе работы конференции, в целом был одобрен в июне 1997 г. на сессии Европейского Совета в Амстердаме и стал новым кирпичом в строительстве ЕС. Проблемой данной научной разведки является анализ позиции Великобритании, которая выполняла роль «фильтра» в принятии решений относительно перспектив интеграции, указывая на предостережения от участия в тотальных процессах европейского строительства. The article is focused on the transformation of the consolidated agreements on the establishment of the European Union (the Maastricht Agreements on February 7, 1992) at the Intergovernmental Conference of the EU Member States in Turin (1996‒1997), in particular the development of the Economic and Monetary Union (EMU), the Common social policy, the strategy of political cooperation, the determining of the Western European Union’s (WEU) place in the system of the EU foreign policy and security. The draft treaty which was prepared during the conference, was generally approved in June 1997 at a session of the European Council in Amsterdam and it became a new brick in the construction of the EU. The problem of this scientific work is the analysis of the UK’s position, which acted as a «filter» in making decisions about the prospects of integration, pointing to warnings from participation in the total processes of European construction.
Опис
Ключові слова
Європейський Союз, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Маастрихтський договір, Міжурядова конференція держав-членів ЄС, Економічний і валютний союз, Західноєвропейський Союз, НАТО, Європейська система безпеки та оборони, концепція «Європа за вибором», Европейский Союз, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Маастрихтский договор, Межправительственная конференция государств-членов ЕС, Экономический и валютный союз, Западноевропейский союз, НАТО, Европейская система безопасности и обороны, концепция «Европа по выбору», the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Maastricht Treaty, the Intergovernmental Conference of the EU Member States, the Economic and Monetary Union, the Western European Union, NATO, the European Security and Defense System, the concept «Europe of choice»
Цитування
Ямпольська Л. М. Велика Британія та проблеми реформування Європейського Союзу на Міжурядовій конференції 1996–1997 рр. / Л. М. Ямпольська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : ОВС, 2007. – Вип. 27. – С. 119–128.