ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРАКТИКАХ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто виховний потенціал історичної пам’яті у практиках військово-патріотичного виховання. Захист Батьківщини і військово-патріотичне виховання в умовах російської військової агресії стають загостреними питаннями смисложиттєвого, екзистенціального характеру як для української нації, так й окремої людини. Сьогодні багато молодих людей, студентів допомагають військовим, сім’ям загиблих, займаються волонтерством, благодійною діяльністю, влаштовують культурно-мистецькі заходи. Зазначено, що війна загострила екзистенціальні питання військово-патріотичного виховання – життя, смерті і вічності; особистісної та історичної відповідальності; мужність бути собою; моральне самовизначення нації та людства; як протистояти нахабству і жорстокості, при цьому залишатися чуйним «пошукачем істини», Homo viator, людиною, яка шукає справжній сенс своєї присутності у світі. The publication examines the educational potential of historical memory in the practices of military and patriotic education. Protection of the Motherland and military-patriotic education in the conditions of Russian military aggression become acute questions of a meaningful, existential nature for both the Ukrainian nation and an individual person. Today, many young people, students help military personnel and families victims, engage in volunteering, charitable activities, organize cultural and artistic events. It is noted that the war aggravated the existential questions of military-patriotic education - life, death and eternity; personal and historical responsibility; the courage to be yourself; moral self-determination of the nation and humanity; how to resist arrogance and cruelty, while remaining a sensitive "seeker of truth", Homo viator, a person who is looking for the true meaning of his presence in the world. ​
Опис
Ключові слова
історична пам’ять, військово-патріотичне виховання, захист Батьківщини, екзистенціоналізм, historical memory, military-patriotic education, protection of the Motherland, existentialism
Цитування
Корж Г. В. Виховний потенціал історичної пам’яті у практиках військово-патріотичного виховання / Г. В. Корж // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 35–36.