Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Психолінгвістика»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Психолінгвістика» та містять перелік основних теоретичних питань, питань для самостійного вивчення, практичних завдань, питань для самоконтролю знань студентів з тем дисципліни та рекомендовану літературу. Methodological recommendations are designed in accordance with the program of the discipline «Psycholinguistics» and contain a list of basic theoretical issues, questions for independent study, practical assignments, questions for self-monitoring of students' knowledge on the topics of the discipline and recommended literature.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, самостійна робота, психолінгвістика, methodological guidelines, independent work, psycholinguistics
Цитування
Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Психолінгвістика» [Електронне видання] : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева, Ю. Ю. Ходикіна]. – Харків : [б. в.], 2024. – 35 с. : табл. + дод.