Ансамблеве письмо: теорія та композиторська практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровська академія музики імені  М. Глінки
Анотація
В монографії розглядається ансамблеве письмо у творах змішаних складів німецьких композиторів кінця ХVІІІ — ХІХ ст. (Л. ван Бетховена, Й. Брамса, К.-М. Вебера, І. Мошелеса, Ф. Риса, Л. Шпора). Мета роботи полягає в розкритті жанрової специфіки камерно-інструментальних творів для змішаних складів та їх класифікації, виходячи з особливостей ансамблевого письма як комплексу технологічних прийомів для досягнення гармонійного ансамблевого звучання темброво-неоднорідних інструментів (на прикладі творів змішаних ансамблів названих композиторів). Здійснено теоретичне обґрунтування жанрової специфіки змішаних ансамблів на основі тембру як жанроутворювального чинника, обґрунтовано адекватність поняття «змішані ансамблі». Сформульовано визначення поняття «ансамблеве письмо» в кореляції із поняттям «фактура». Розглянуто відмінності в ансамблевому письмі між великими та малими складами, у творах з фортепіано та без нього; а також зміни в ансамблевому письмі в хронологічних межах від класициcтичної доби до пізнього романтизму. Монографію адресовано музикознавцям, композиторам, виконавцям, педагогам, а також усім, хто цікавиться музичним мистецтвом. В монографии рассматривается ансамблевое письмо в произведениях смешанных составов немецких композиторов конца XVIII - XIX вв. (Л. ван Бетховена, И. Брамса, К. М. Вебэра, И. Мошелеса, Ф. Риса, Л. Шпора). Цель работы заключается в раскрытии жанровой специфики камерно-инструментальных произведений для смешанных составов и их классификации, исходя из особенностей ансамблевого письма как комплекса технологических приемов для достижения гармоничного ансамблевого звучания темброво-неоднородных инструментов (на примере произведений смешанных ансамблей названных композиторов). Осуществлено теоретическое обоснование жанровой специфики смешанных ансамблей на основе тембра как жанросоздающего фактора, обоснованно адекватность понятия «смешанные ансамбли». Сформулировано определение понятия «ансамблевое письмо» в корреляции с понятием «фактура». Рассмотрены различия в ансамблевому письме между большими и малыми составами, в произведениях с фортепиано и без него; а также изменения в ансамблевому письме в хронологических границах от классицизма до позднего романтизма. Монография адресована музыковедам, композиторам, исполнителям, педагогам, а также всем, кто интересуется музыкальным искусством. The monograph examines ensemble writing in the works of mixed compositions by German composers of the late 18th - 19th centuries. (L. van Beethoven, I. Brahms, K. M. Veber, I. Mosheles, F. Rіes, L. Spohr). The aim of the work is to reveal the genre specificity of chamber instrumental works for mixed compositions and their classification. The theoretical substantiation of the genre specificity of mixed ensembles is carried out on the basis of timbre, the adequacy of the concept of "mixed ensembles" is justified. The definition of the notion "ensemble writing" in correlation with the notion "texture" is formulated. Differences in ensemble writing between large and small compositions, in works with and without a piano are considered; and also changes in ensemble writing in chronological boundaries from classicism to late romanticism. The monograph is addressed to musicologists, composers, performers, teachers, as well as anyone interested in the art of music.
Опис
Ключові слова
ансамбль, ансамблеве письмо, змішані ансамблі, німецькі композитори, камерно-інструментальні твори, Бетховен Л. ван, Брамс Й., Вебер К.-М., Мошелес І., Рис Ф., Шпор Л. , ансамблевое письмо, смешанные ансамбли, немецкие композиторы, камерно-инструментальные произведения, ensemble, ensemble writing, mixed ensembles, German composers, chamber instrumental works, Beethoven L. van, Brahms I., Weber K.-M., Mosheles I., Rіes F., Spohr L.
Цитування
Смірнова І. В. Ансамблеве письмо: теорія та композиторська практика : монографія / І. В. Смірнова, М. П. Калашник ; Дніпропетр.акад. музики ім. М. Глінки. –  Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2021. –  164 с.