СИНОНІМІЧНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З КОНТАМІНАЦІЄЮ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У цій статті монопредикативні висловлення з контамінацією розглядаються в аспекті теорії ментального кінетизму у континуумі мова / мовлення як результат віртуальної (мовної) трансформації первинної (стрижневої) рівносуб ’єктної поліпредикативної структури у межах функціонально-семантичного макрополя синтаксичної синонімії, що актуалізуються у вигляді феноменологічно редукованих мовленнєвих інновацій. Розробляється типологія контамінованих синонімічних трансформів з одинарною та подвійною референціацією та визначається ступінь ко(н)текстуальної пертинентності первинної структури та контамінованої преференціальної опції. В этой статье монопредикативные высказыванияе с контаминацией рассматриваются в аспекте теории ментального кинетизму в континууме язык / речь как результат виртуальной (речевой) трансформации первичной (стержневой) ровно суб "объектной полипредикативной структуры в рамках функционально-семантического макрополя синтаксической синонимии, которые актуализируются в виде феноменологических редуцированных речевых инноваций. Разрабатывается типология контаминированных синонимических трансформов с одинарной и двойной референциацией и определяется степень контекстуальной пертинентности первичной структуры и контаминированной преференциальной опции. In this article, monopredicative statements with contamination are considered in the aspect of the theory of mental kinetism in the language / speech continuum as a result of virtual (speech) transformation of the primary (pivot) exactly sub "object polypredictative structure in the framework of functionally semanticintical, of speech innovations. A typology of contaminated synonymous transformations with single and double reference and is determined by the degree kontekstualnoy pertynentnosty pervychnoy structure and kontamynyrovannoy preferentsyalnoy options.
Опис
Ключові слова
контамінація, ко(н)текст, мовленнєва інновація, монопредикативне висловлення, пертинентність, преференціальна опція, референціація, синтаксична синонімія, стрижнева структура, функціонально-семантичне макрополе, контаминация, речевая инновация, монопредикативное высказывание, пертинентность, преференциальная опция, референциация, синтаксическая синонимия, стержневая структура, функционально-семантическое макрополе, contamination, co(n)text, discourse innovation, functional-semantic macrofield, monopredicative utterance, pertinence, pivotal structure, preferential option, referentiation, syntactical synonymy
Цитування
Лепетюха А. В. Синонімічні монопредикативні висловлення з контамінацією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Вісник Черкаського університету. Сер. : Філологічні науки / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2017. – № 1, Кн 2. – С. 90–97.