ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК БАЗИС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження є вивчення проблеми компетентності в світовій педагогічній теорії і практиці, розкриття сутності понять «компетенція» і «компетентність», розробка комплексу базових компетенцій педагога, необхідних для забезпечення високого рівня його професійної майстерності. Поняття «компетенція» тлумачиться як коло повноважень певної особи, перелік соціальних вимог до її діяльності в певній сфері, тоді як «компетентність» означає узагальнену здатність особистості до діяльності. Професійна компетентність передбачає: глибоке розуміння сутності завдань і проблем, які доводиться вирішувати в процесі професійної діяльності; вміння обирати доцільні засоби й способи професійної педагогічної діяльності; відповідальність за досягнуті результати в педагогічній діяльності; здатність вчитися на помилках і вносити своєчасні поправки в хід професійної діяльності (педагогічна рефлексія). Вбачається шлях розвитку вказаних вище компетенцій у засвоєнні відповідної системи знань, умінь та навичок; кінцевий результат їх засвоєння перетворюється в засіб розвитку професійних компетенцій; таким чином створюється передумова для кількісного нарощування професійних знань, умінь і навичок і їх перетворення в функціональні компетенції вчителя; після цього функціональні компетенції набувають якісної специфіки у зв’язку з можливою діяльністю в умовах сучасного навчання. Целью исследования является изучение проблемы компетентности в мировой педагогической теории и практике, раскрытие сущности понятий «компетенция» и «компетентность», разработка комплекса базовых компетенций педагога, необходимых для обеспечения высокого уровня его профессионального мастерства. Понятие «компетенция» трактуется как круг полномочий определенного лица, перечень социальных требований к ее деятельности в определенной сфере, тогда как «компетентность» означает обобщенную способность личности к деятельности. Профессиональная компетентность предполагает: глубокое понимание сути задач и проблем, которые приходится решать в процессе профессиональной деятельности; умение выбирать целесообразные средства и способы профессиональной педагогической деятельности; ответственность за достигнутые результаты в педагогической деятельности; способность учиться на ошибках и вносить своевременные поправки в ходе профессиональной деятельности (педагогическая рефлексия). Видится путь развития указанных выше компетенций в усвоении соответствующей системы знаний, умений и навыков; конечный результат их усвоения превращается в средство развития профессиональных компетенций; таким образом создается предпосылка для количественного наращивания профессиональных знаний, умений и навыков и их преобразование в функциональные компетенции учителя; после этого функциональные компетенции приобретают качественную специфику в связи с возможной деятельностью в условиях современного обучения. The aim of the study is to study the problem of competence in the world pedagogical theory and practice, disclosure of essence of concepts "competence" and "competence", development of basic competences of the teacher, necessary to ensure a high level of professional skill. The term "competence" is interpreted as the terms of reference of a particular person, the list of social requirements for its activities in a certain area, whereas "competence" means the aggregate capacity of the individual to activities. Professional expertise includes: deep understanding of challenges and problems that must be solved in the process of professional activity; ability to choose appropriate means and methods in professional activities; responsibility for the results achieved in educational activities; the ability to learn from mistakes and make timely corrections in the course of professional activities (pedagogical reflection). See the path of development of the above competencies in mastering the appropriate system of knowledge, abilities and skills; the end result of their learning becomes a means of development of professional competences; this creates a prerequisite for quantitative development of professional knowledge and skills and transform them into the functional competence of teachers; after that, functional competence acquire quality specifics in connection with the possible activities in modern education.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, професійна компетенція, педагогічна майстерність вчителя, профессиональная компетентность, профессиональная компетенция, педагогическое мастерство учителя, professional competency, professional competence, pedagogical skill of the teacher
Цитування
Гайдученко Ю. О. Професійна компетентність як базис педагогічної майстерності вчителя / Ю. О. Гайдученко, Т. Г. Гуцан // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 56–64.